Transfer ryzyka z produkcji roślinnej do zwierzęcej w Polsce w opinii rolników

Main Article Content

Piotr Sulewski


Słowa kluczowe : ryzyko w rolnictwie, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, transfer ryzyka
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problematykę nierozpoznanego dotychczas w literaturze przedmiotu zagadnienia transferu ryzyka z obszaru produkcji roślinnej na działalności zwierzęce. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie prawie 500 gospodarstw zajmujących się chowem zwierząt. Przeprowadzone badania wykazały, iż zjawisko transferu ryzyka ma charakter istotny statystycznie i dotyczy około połowy gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Głównym powodem strat w produkcji zwierzęcej związanym z działalnościami roślinnymi okazały się spadki plonów roślin stanowiących źródło pasz. Przeprowadzone badania nie wykazały istotnego związku między stratami w produkcji zwierzęcej a elementami charakterystyki gospodarstwa, co wskazuje na ich incydentalny, a nie systematyczny charakter.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P. (2014). Transfer ryzyka z produkcji roślinnej do zwierzęcej w Polsce w opinii rolników. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(1), 90–100. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.1.9
Bibliografia

A Value Chain Approach to Animal Diseases Risk Management, Technical foundations and practical framework for field application, 2011: FAO, Rome, s.1-101.

Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, 2010: FADN, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1-101.

Anderson J.D, Barnett J.B., Coble H.K. 2008: Impacts of A Standing Disaster Payment Program On U.S. Crop Insurance, [w] Income Stabilization in A Changing Agricultural World: policy and tools, Wydawnictwo Wieś Jutra, 228-241.

Antle J.M., Capalbo S.M. 2009: Adaptation of Agricultural and Food Systems to Climate Change: An Economic and Policy Perspective, "Applied Economic Perspectives and Policy", vol. 32, no. 3, 386-416. (Crossref)

Asseldonk van M.A.P.M, Langeveld J.W.A. 2007: Coping with Climate Change in Agriculture: A Portfolio Analysis, "101st EAAE Seminar: Management of Climate Risk in Agriculture", Berlin, 5-6 lipca 2007, 1-10.

Belasco E.J. 2013: The Spatiotemporal Impact of Drought on Local and Regional Feeder Cattle Inventories, "Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association's 2013 AAEA & CAES Joint Annual Meeting", Washington, DC, August 4-6, 2013, 1-15.

Belasco E.J., Taylor M.R., Goodwin B.K, Schroeder T.C. 2009: Probabilistic Models of Yield, Price, and Revenue Risks for Fed Cattle Production, "Journal of Agricultural and Applied Economics", no. 41. s. 91-105. (Crossref)

Berg E. 2012: Optymalizacja produkcji w zależności od stanu natury w warunkach niepewności, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2/2012, 3-29.

Berg E., Krämer J. 2008: Chapter 7 - Policy Options for Risk Management, [w] Income Stabilization in European Agriculture: Design and Economic Impact of Risk Management Tools, M.P.M. Meuwissen, M.A.P.M. van Asseldonk, R.B.M. Huirne (red.), Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 143-168.

Chapman K.C. 2008: Teaching Risk Management Principles to Livestock Producers Through Production-Oriented Workshops, Utah State University Extension, 1-9.

Flaten O., Lien G., Koesling M., Valle P.S., Ebbesvik M. 2005: Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway, "Livestock Production Science", nr 95, 11-25. (Crossref)

Gale P., Drew T., Phipps L.P., David G., Wooldridge M. 2009: The effect of climate change on the occurrence and prevalence of livestock diseases in Great Britain: a review, "Journal of Applied Microbiology", vol. 6, issue 5, 1409-1423. (Crossref)

Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R. and Lien G. 2004: Coping with Risk in Agriculture, Wallingford: CABI Publishing. (Crossref)

Harwood J., Heifner R., Coble K., Perry J., Somwaru A.1999: Managing Risk in Farming: Concepts, Research, and Analysis, U.S. Department of Agriculture, Agricultural Economic Report, no. 774, 1-80.

Kobus P., Wicki L. 2010: Variability of Cereales Yields in Poland in the Period od 1968-2008, "Economic Science for Rural Development", nr 21, LLU Jelgava, s.109-115.

Kobzar O.A. 2006: Whole-farm risk management in arable farming: portfolio methods for farm-specific business analysis and planning, Wageningen. s. 12-143.

Langemeier M.R., Schroeder T.C., Mintert 1992: Determinants of Cattle Finishing Profitability, "Southern Journal of Agricultural Economics", nr 24, 41-47. (Crossref)

Livestock and climate change, 2010: IFAD, Italy, 1-20.

Majewski E., Wąs A., Guba W., Dalton G. 2007: Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 93(2), 98-106. (Crossref)

Mark D.R., Schroeder T.C., Jones R. 2000: Identifying Economic Risk in Cattle Feeding. "Journal of Agribusiness", nr 18, 331-344.

Meuwissen M., Huirne R., Hardaker J. 2001: Risk and risk management: an empirical analysis of Dutch livestock farmers, "Livestock Production Science", nr 69, 43-53. (Crossref)

Njavro M.,Par V., Plesko D. 2007: Livestock Insurance as a Risk Management Tool on Dairy Farms. "POLJOPRIVREDA", vol. 13, no 1, 78-82.

Ronka-Chmielowiec W. (red.), 2002: Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 34-49.

Skup i ceny produktów rolnych w 2012 roku. 2013: GUS, Warszawa.

Stanisz A. 2006: Przystępy kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków. s. 319-330.

Sulewski P. 2012: Ubezpieczenia i dopłaty bezpośrednie jako instrumenty ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 18 -Finanse w dobie kryzysu", 97-114.

Wąs A., Rawlikowska-Malak A. 2011: Policy Impact on Production Structure and Income Risk on Polish Dairy Farms, [w] The Common Agricultural Policy after the Fischler Reform. National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms, A. Sorrentino, R. Henke, S. Severini (red.), ASHGATE, Farnham, 183-195.

Wąs A., Rudzińska K. 2010: Źródła ryzyka dochodowego w produkcji trzody chlewnej - stadium przypadku. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 97(4), 210-220. (Crossref)

Ziętara, W. (2009). Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (73), 5–21. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>