Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar

Main Article Content

Elżbieta Szymańska


Słowa kluczowe : efektywność, definiowanie, pomiar, gospodarstwa trzodowe
Abstrakt
W opracowaniu dokonano przeglądu literatury na temat efektywności i sposobów jej pomiaru. Z analiz wynika, że występuje duża różnorodność definicji efektywności oraz kryteriów jej klasyfikowania. Utrudnia to porównywanie uzyskiwanych wyników oraz obiektywizację formułowanych wniosków. Dotychczas nie stworzono idealnej metody pomiaru i oceny efektywności oraz identyfikacji czynników na nią wpływających. Efektywność ekonomiczną gospodarstw trzodowych określono na podstawie syntetycznego wskaźnika, który wykazał zróżnicowanie gospodarstw między województwami.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 97(2), 152–164. https://doi.org/10.22630/RNR.2010.97.2.25
Bibliografia

Bielski M. 1997: Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Bielski M. 2002: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa.

Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2004: Ekonometria, wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.

Borys T. (red.) 1999: Wskaźniki ekorozwoju, Ekonomia i środowisko, Białystok, s. 247.

Brzozowski T. 2008: Efektywność ekologiczna przedsiębiorstw. pomiar i raportowanie, [w:] Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, (red.) T. Dudycz, Indygo Zair Media, Wrocław, s. 73-77.

Cameron K. 1986: A study of organizational effectiveness and its predictors. Management Science, nr 1, s. 87-112. (Crossref)

Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. 1978: Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Research", nr 2, s. 429-444. (Crossref)

Czymmek F. 2004: Nutzen der Ókoeffizienz-Analyse fur Banken, Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen, 57 Jahrang. 15 Juni 2004.

Dudycz T., Brycz B. 2006: Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1994-2004. wstępne badania empiryczne, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów (red. T. Dudycz). Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. VII, z. 1A, s. 91-106.

Holstein-Beck M. 1997: Być albo nie być menedżerem, Indor Book, Warszawa.

Kowalski Z. 1992a: Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie, "ZER", nr 1-3, s. 22-35.

Kowalski Z. 1992b: Kategorie efektywności produkcji (w świetle teorii funkcji produkcji). ZER., nr 4, s. 18-31.

Kulawik J. 2007: Wybrane aspekty efektywności rolnictwa. ZER., nr 1, s. 3-16.

Kulawik J. 2009: System monitorowania efektywności i produktywności przedsiębiorstw rolniczych, "ZER", nr 3, s. 33-49.

Mały słownik języka polskiego 1997: (red.) S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka. PWN, Warszawa, s. 178.

Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.

Nowosielski S. 2008: Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, [w:] Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (red.) T. Dudycz. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 39-46.

Osbert-Pociecha G. 2007: Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, (red.) T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 337-349.

Pasour E. C. 1981: A further note on the measurement of efficiency and economies of farm size. Journal Agriculture Economic., vol. 32, s. 135-146. (Crossref)

Rummler G. A., Brache A. P. 2000: Podnoszenie efektywności organizacji, PWN, Warszawa.

Samuelson P. A., Nordhaus W. D. 1999: Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa.

Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy 2000: (red.) Z. Dowgiałło. Znicz, Szczecin.

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. 1997: Kierowanie, PWE, Warszawa.

Sulmicki P. 1978: Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa.

Supernat J. 2005: Zarządzanie. Kolonia, Wrocław. wg tłum. T. Ludwickiego, PWE, Warszawa.

Tabor S. 2006: Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowiona w rolnictwie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Technicznej, Kraków.

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2008 roku 2009: GUS, Warszawa [http://www.stat.gov.pl/].

Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, FAPA, CIM, Warszawa, s. 1-15.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.