Czynniki determinujące korzystanie z ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce

Main Article Content

Piotr Sulewski
Anna Kłoczko-Gajewska


Słowa kluczowe : ubezpieczenia rolnicze, ryzyko w rolnictwie, awersja do ryzyka
Abstrakt
Ubezpieczenia produkcji rolniczej stanowią jedno z głównych narzędzi zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Zakres ich stosowania w Polsce pozostaje ciągle niewielki, pomimo wsparcia systemu ubezpieczeniowego z budżetu państwa. W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników mogących determinować fakt uczestnictwa rolników w systemie ubezpieczeń. Badania przeprowadzono w 2012 roku, a zebrany materiał dotyczył sytuacji z lat 2005-2011. Badaniami objęto zbiorowość ponad 400 gospodarstw prowadzących produkcję roślinną i mieszaną. Przeprowadzone analizy sugerują dużą złożoność uwarunkowań stosowania ubezpieczeń produkcyjnych. Bezdyskusyjnym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo korzystania przez rolników z ubezpieczeń okazało się poniesienie straty w przeszłości.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P., & Kłoczko-Gajewska, A. (2014). Czynniki determinujące korzystanie z ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 127–135. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.60
Bibliografia

Alderman Harold, Paxson Christina H. 1994: Do the poor insure? A Synthesis of literature on risk and consumption in developing countries, [w] Economics in changing world. Proceedings of the Tenth World Congress of the International Economic Association, Moscow, Anthony B. Atkinson (Congress ed.), St. Martin's Press. s. 49-78. (Crossref)

Anderson John., Barnett Barry, Coble Keith, 2008: Impacts of a standing disaster payment program on U.S. crop insurance, [w] Income stabilization in a changing agricultural world: Policy and tools, Ernst Berg, Ruud Huirne, Edward Majewski, Miranda Meuwissen (red.), Wieś Jutra, Warszawa, 228-240.

Antle John M. 1987: Econometric estimation of producer's risk attitudes, "American Journal of Agricultural Economics", 69, 509-522. (Crossref)

Arrow Kenneth Joseph, 1971: Essays in the theory of risk bearing, North-Holland Publishing Company, 1-278.

Balcerak Marek, Śmiegielska Dorota, 2014: Problem inwestycji w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka, Portal dla hodowców bydła mlecznego, http://www.zdrowakrowa.pl/inewstycje_w_gospodarstwach2.php, dostęp: 17.07.2014.

Bard Sharon K., Barry Peter J. 2001: Assessing farmers' attitudes toward risk using the "Closing-in" method, "Journal of Agricultural and Resource Economics", vol. 26, Issue 2001.

Berg Ernst, Kramer Joern, 2008: Policy options for risk management, [w] Income stabilization in European agriculture. Design and economic impact of risk management tools, Wageningen Academic Publishers, s 143-169.

Binswanger Hans P. 1980: Attitudes towards risk: Experimental measurement in rural India, "American Journal of Agricultural Economics", 62, 359-407. (Crossref)

Chavas Jean-Paul, Holt Matthew T. 1990: Acreage decisions under risk: The case of corn and soybeans, "American Journal of Agricultural Economics", 72, 529-538. (Crossref)

Dillon John L., Scandizzo Pasquale L. 1978: Risk attitudes of subsistence farmers in Northeast Brazil: A Sampling Approach, "American Journal of Agricultural Economics", 60, 425-435. (Crossref)

Hardaker Brian J. 2004: Coping with risk in agriculture, CA BI Publishing, 1-332. (Crossref)

Holt Matthew T., Moschini Gian Carlo, 1992: Alternative measures of risk in commodity supply models: An analysis of sow farrowing decisions in the United States, "Journal of Agricultural and Resources Economics", 17, 1-12.

Jabłonka Ryszard, Kapela Krzysztof, 2007: Czynniki kształtujące przydatność maszyn do zespołowego użytkowania, "Inżynieria Rolnicza", 8(96), 81-85.

Jerzak Michał, 2013: Towarowy rynek terminowy w rolnictwie. Determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce, Wydawnictwo UP w Poznaniu, 27.

Kahan David, 2008: Managing risk in farming, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2008, 30.

Kobzar Anatolievna Oxana, 2006: Efficiency of diversification on Dutch arable farms: individual farm-level portfolio analysis, [w] Whole-farm risk management in arable farming: Portfolio methods for farm-specific business analysis and planning, Wageningen, 37-58.

Kouamé Euphrasie, Ben-Houassa, 2010: Risk, risk aversion and choice of risk management. Strategies by cocoa farmers in western Cote d'Ivoire, http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2010-EdiA/papers/267-Kouame.pdf, dostęp: 25.07.2014.

Kuta Łukasz 2013: Wpływ inwestycji w gospodarstwach rolnych na poprawę bezpieczeństwa rolników, "Inżynieria Rolnicza", z. 3(145), t. 1, 191-200.

Managing risk in agriculture: Policy assessment and design. 2011: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264116146-en. (Crossref)

Markowitz Harry Max, 1952: Portfolio selection, "Journal of Finance", 7, 77-91. (Crossref)

Meuwissen Miranda, Huirne Ruud, Hardaker Brian J. 2000: Risk and risk management: an empirical analysis of Dutch livestock farmers, "Livestock Production Science", 69, 43-53. (Crossref)

Moscardi Edgardo, de Janvry Alain 1977: Attitude toward risk among peasants: An econometric application approach, "Amerrican Journal of Agricultural Economics", 59. (Crossref)

Muzalewski Aleksander 2008: Zasady doboru maszyn rolniczych, IBMER, Warszawa, 17.

Nguyen Nam C., Wegener M., Russell I., Cameron D., Coventry D., Cooper I. 2007: Risk management strategies by Australian farmers: two case studies, "AF BM Journal", vol. 4, no. 1-2, 23-30.

Neumann John, von Morgenstern Oscar, 1953: Theory of games and economic behavior, Princeton University Press.

Palinkas Peter, Szekely Csaba, 2008: Farmers' perception on risk and crisis risk management, [w] Income stabilisation in European agriculture, Miranda Meuwissen, Marces A.P. Asseldonk, Ruud B.M. Huirne (eds.), Wageningen Academic Publishers, 97-123.

Patrick George F. 1992: Managing Risk in Agriculture. NCR-406, Cooperative Extension Service, Purdue University, www.extension.purdue.edu/extmedia/ncr/ncr-406.html, dostęp z 12.08.2014.

Risk effects of crop support measures. 2004: OECD Paris.

Sandamo Agnar, 1971: On the theory of the competitiveness firm under price uncertainty, "American Economic Review", 61. s. 65-73.

Sulewski Piotr, 2014: Ekonomiczne aspekty ryzyka w rolnictwie, Maszynopis, KEiOP, SGGW.

Szeląg-Sikora Anna, Wojciech Jakub, 2007: Struktura obszarowa gospodarstw rolnych a wpływ poziomu wykorzystania funduszy unijnych na wyposażenie w park maszynowy, "Inżynieria Rolnicza", 6(94), 247-253.

Wicki Ludwik, 2010: Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 56.

Zegar Józef, 2009: Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(4), 256- 26. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>