Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki


Słowa kluczowe : ogrodnictwo, areał upraw, produkcja towarowa, eksport, import
Abstrakt
W opracowaniu badano zmiany w sektorze ogrodniczym w Polsce w latach 1960-2012. Badania wykazały, że warunki społeczno-ekonomiczne i klimatyczno-glebowe sprzyjały rozwojowi ogrodnictwa, które odgrywało coraz większą rolę w polskim rolnictwie. Udział upraw ogrodniczych w UR wzrósł z 2,3% do 3,9%, a w towarowej produkcji roślinnej z 22,5% do 52% (w tym kwiaciarstwa z 5% do 21,8%). Udział produktów ogrodniczych w eksporcie rolno-spożywczym wynosi około 13,6% i obniża się od początku lat 90. XX w., w imporcie zaś jest na poziomie 15-20%. Dalszy rozwój ogrodnictwa determinowany będzie głównie wzrostem eksportu.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., & Olewnicki, D. (2014). Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 25–35. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.29
Bibliografia

Dolatowski J., Cecot A., Czrnecki B. 1999: Szkółkarstwo polskie 1799-1999, "Związek Szkółkarzy Polskich. Agencja Promocji Zieleni", Warszawa, 1-50.

Filipiak T., Maciejczak M. 2008: Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 95(2), 97–109. (Crossref)

Jabłońska L. 1995: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 38-52.

Jabłońska L., Hetman J. 1997: Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku, [w] Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku, I Międzynarodowe Seminarium Ogrodnicze, AR w Lublinie, 45-59.

Jabłońska L. 2005: Rozwój polskiego kwiaciarstwa w minionym 15-leciu, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", z. 504, cz. I, 21-31.

Jabłońska L. 2008: Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 10(4), 124-129. (Crossref)

Jabłońska L. 2013: Zmiany na rynku róż ciętych w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (103), 99-111.

Jabłońska L., Brejtkopf M., Olewnicki D. 2012: Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(2), 104-113. (Crossref)

Jabłońska L., Olewnicki D. 2009: Zmiany warunków gospodarowania producentów owoców w Polsce w latach 2003-2008, [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych, V Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej, BASF Polska, Katedra Sadownictwa SGGW, Warszawa, 97-107

Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 89-97. (Crossref)

Jabłońska L., Olewnicki D. 2013: Ekonomiczne aspekty ogrodnictwa ozdobnego w Polsce, [w] Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, J. Rabiza-Świder, E. Skutnik (red.), Katedra Roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa, 13-20.

Jabłońska L., Olewnicki D., Gunerka L. 2013: Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(3), 62-72. (Crossref)

Jabłońska L., Olewnicki D., Ragan M. 2013: Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych, "Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", z. 9/58, 220-230.

Krusze N. 1977: Specyficzne funkcje i cechy ogrodnictwa na tle pozostałej produkcji roślinnej, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 81(4), 126-138.

Krusze N. 1982: Ogólna ekonomika ogrodnictwa, PWRiL, 48-69.

Kubiak K. 1998: Ekonomika i organizacja gospodarstw ogrodniczych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 10-37, 162.

Kubiak K. 2001: Polski handel zagraniczny owocami, warzywami, kwiatami i przetworami owocowo-warzywnymi, [w] Marketing w ogrodnictwie, IV Ogólnopolska Konferencja Ogrodnicza, AR w Lublinie, 29-49.

Makosz E. (red.). 2012: Wprowadzenie, [w] Eksport świeżych i mrożonych owoców, Międzynarodowa Konferencja Sadownicza, UP Lublin, 7-10.

Nosecka B. 2001: Rynek owoców i warzyw w Polsce, [w] Marketing w ogrodnictwie, IV Ogólnopolska Konferencja Ogrodnicza, Akademia Rolnicza w Lublinie, 19-28.

Nosecka B. 2012: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, IERiGŻ-PIB, nr 39, 8-15.

Olewnicki D., Jabłońska L. 2012: Długookresowa analiza sektora pieczarkarskiego w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 127-132. (Crossref)

Słowińska B. 2007: Początki sadownictwa w Grójeckim, Hortpress Sp. z o.o.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>