Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń – opinie i postawy

Main Article Content

Piotr Sulewski


Słowa kluczowe : ryzyko w gospodarstwie rolnym, percepcja ryzyka, gospodarstwo rolne i rolnicy, ubezpieczenia rolne
Abstrakt
W pracy przedstawiono opinie rolników na temat stosowanych obecnie i rozważanych na przyszłość metod ograniczania ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń rolniczych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż niewielki odsetek rolnik ów korzysta z ubezpieczeń rolnych, chociaż znaczna część badanych deklaruje zmiany w tym zakresie.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P. (2009). Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń – opinie i postawy. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 96(3), 320–328. https://doi.org/10.22630/RNR.2009.96.3.60
Bibliografia

Gazeta Ubezpieczeniowa. 2009: on line: Ubezpieczenia rolne: PZU wystawia coraz więcej polis, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=32756&Itemid=235.

Guba W., Majewski E. 2008: Priorities for eastern EU agriculture from an income stabilization point of view. [In:] Income Stabilization in a changing agricultural Word: policy and tools. Warszawa.

Jaworski M. 2009: 100 mln składek z polis ubezpieczeniowych. Gazeta Prawna, 18 listopada.

Klimkowski C. 2002.: Ubezpieczenia od ryzyk katastroficznych w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3(289-290), 47-63.

Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. 2009: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Roczniki Nauk: Rolniczych, seria G, tom 96, z.1. (Crossref)

Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. 2008: Methods of risk protection used by Polish farmers. [In:] Income Stabilization in a changing agricultural Word: policy and tools. Warszawa.

Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R., Lien G. 2004: Coping with Risk in Agriculture. CABI Publishing, Wallingford. (Crossref)

Lien, G., Flaten O., Korsaeth A., Schuman K.D., Richardson J. W., Eltun R. 2005: Comparison of Risk in Organic, Integrated and Conventional Cropping Systems in Eastern Norway. [In:] Developing Entre-preneurship Abilities to Feed the World in a Sustainable Way. 15th IFMA Congress. Campinas, Brazil: 168-179.

Majewski E. Wąs A. Cygański Ł. 2008: Czynniki ryzyka w gospodarstwie rolniczym. [W:] Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa. PW raport nr 113: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. IERiGZ-PIB, Warszawa.

Marciniak E. 2007: Działanie strategiczne administracji krajowej wraz z analizą narzędzi zarządzania ryzykiem na przykładzie danych z 2006 roku. Praca dyplomowa MBA, SGGW, Warszawa.

Palinkas P., Szekaly C. 2008: Farmer's perceptions on risk and crisis management. [W:] Meuwissen M., Asseldonk M., Huirnr R (red.). Income stabilization in European Agriculture. Design and economic impact of risk management tools. Wageningen.

Saganowski Т. 1998. Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa.

Smiglak M. 2007: Identyfikacja i wykorzystanie rynkowych metod zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. Rozprawa doktorska. Akademia Rolnicza w Poznaniu.

Sulewski P. 2008: Percepcja ryzyka a narzędzia jego ograniczania. [W:] Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa. PW raport nr 113: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. IERiGZ-PIB, Warszawa.

Ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 2008: Dz.U. nr 150, poz. 1249, z późn. zm.

Zdrojewski K. 2006: Ubezpieczenia rolne w Polsce i perspektywy ich rozwoju. Hasło Ogrodnicze nr 11.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>