Ocena przydatności wybranych metod do prognozowania plonów roślin

Main Article Content

Piotr Sulewski
Urszula Kocielska
Wojciech Sroka


Słowa kluczowe : prognozowanie, plony roślin, ekstrapolacja trendu, metody adaptacyjne
Abstrakt
Metody statystyczne wykorzystywane są we wszystkich ogniwach gospodarki żywnościowej, a obecnie coraz częściej w samym rolnictwie. Dotyczy to również metod prognozowania plonów roślin. W opracowaniu postawiono dwa cele badawcze: porównanie przydatności wybranych metod do sporządzenia prognoz plonów roślin zbożowych oraz wyznaczenie przewidywanych plonów tych roślin w perspektywie roku 2014.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P., Kocielska, U., & Sroka, W. (2008). Ocena przydatności wybranych metod do prognozowania plonów roślin. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 95(2), 68–82. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.2.28
Bibliografia

Agencja Rynku Rolnego. 2008: Rynek zbóż w Polsce. Materiały dostępne on-line: [http://www.arr.gov.pl/data/00321/rynek_zboz_pl.pdf. Dostęp z dnia 20 lipca 2008].

Błoch Z. 1999: Prognozowanie plonów zbóż metodami adaptacyjnymi. Pamiętnik Puławski – Materiały konferencyjne, z. 114.

Cieślak M. 2004: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa.

Cieślak M. (red.)1997: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa.

Gajda J.B. 2001: Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Dittmann P. 2008: [http:/www.wiedzainfo.pl/wyklady/111/prognozowanie w przedsiębiorstwie.html. Dostęp z 4.11.2008].

Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. 2005: Prognozowanie i symulacje. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kuś J., Krasowicz S. 2004: Stan aktualny i perspektywy produkcji zbóż w Polsce w świetle badań środowiskowych i technologicznych. Zag. Ek. Rol, z. 3, 25-43.

Krasowicz S., Filipiak K. 1996: Ekonometryczne metody oceny trendów czynników produkcji i plonów. Zeszyt 339. IUNG, Pulawy.

Grontkowska A. 2005: Plonowanie zbóż w doświadczeniach polowych i w praktyce gospodarczej w latach 1970-2003. Roczniki Naukowe SERiA, 7(1), 72-76.

Stańko S.2006: Prognozowanie. Materiały do zajęć MBA. Zarządzanie w agrobiznesie. SGGW, Warszawa.

Zeliaś A. (red.) 1997: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Zeliaś A. (red.) 2005: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XXVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Zakopane 20-23 IV 2004.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>