Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013. Studium przypadku

Main Article Content

Piotr Sulewski
Adam Wąs


Słowa kluczowe : gospodarstwa wielkoobszarowe, dochód gospodarstw, liniowy model optymalizacyjny
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki ekonomiczne oraz niezbędne dostosowania w strukturze produkcji czterech gospodarstw wielkoobszarowych w perspektywie roku 2013. Analizę przeprowadzono dla trzech potencjalnych scenariuszy sytuacji ekonomicznej. Podstawą porównań był rok bazowy 2006. Do obliczeń wykorzystano liniowy model optymalizacyjny gospodarstwa rolnego.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P., & Wąs, A. (2008). Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013. Studium przypadku. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 95(1), 76–84. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.1.8
Bibliografia

Baseline 2007 Outlook for EU and Irish Agriculture. 2007: FAPRI.

Guzewicz W. 2008: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne po integracji z Unią Europejską. Nowe Życie Gospodarcze, 4, (12 marca).

Komisja Europejska. 2008: Wniosek Komisji Wspólnot Europejskich COM. 306/4. Bruksela.

Kuś J., Jończyk K. 2005: Dobra Praktyka Rolnicza w gospodarstwie rolnym. Materiały szkoleniowe. Radom.

Majewski E., Guba W., Dalton G., Wąs A. 2007: Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93, z.1. (Crossref)

Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2006. 2007: GUS, Warszawa.

Straszewski S. 2002: Perspektywy gospodarstw wielkoobszarowych w Polsce po integracji z UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3.

Working Party on Agricultural Policies and Markets The OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017. 2008: OECD.

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego.2003: GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>