1. Zgłoszenie artykułu do Redakcji „Roczników Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora/autorów na wszczęcie procedury recenzowania.
2. Wstępnej oceny artykułu i wyboru recenzenta dokonuje redaktor naczelny w konsultacji redaktorami tematycznymi.
3. Artykuł jest przekazywany wyznaczonemu recenzentowi przez sekretarza redakcji wraz z schematem recenzji z zachowaniem dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce tzw. double-blind review proces (recenzent nie zna nazwiska autora/autorów publikacji, autor/autorzy nie znają nazwiska recenzenta).
4. Recenzja ma formę pisemną (dopuszcza się wersję elektroniczną) i jest przechowywana w dokumentach redakcji. Formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej „Roczników Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
5. Kopia recenzji, bez ujawniania nazwiska recenzenta, przekazywana jest autorowi/autorom przez sekretarza redakcji. Autor/autorzy mają obowiązek ustosunkowania się do zawartych w recenzji uwag oraz poprawy artykułu, jeżeli takie są zalecenia recenzenta. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
6. Po przesłaniu poprawionego artykułu do redakcji wszczęta zostaje korekta językowa, za którą odpowiedzialny jest redaktor językowy, a następnie procedura przygotowania do druku, za którą odpowiedzialni są sekretarze redakcji i redaktorzy wydawnictwa. Ostateczną decyzję o zamieszczeniu artykułu w „Rocznikach Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorem merytorycznym.
7. Nazwiska wszystkich recenzentów bez wskazywania tytułów recenzowanych artykułów są publikowane w każdym zeszycie „Roczników Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”.