Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej

Main Article Content

Wiesława Lizińska
Roman Kisiel
Renata Marks-Bielska


Słowa kluczowe : atrakcyjność inwestycyjna, rozwój lokalny, specjalna strefa ekonomiczna
Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny czynników determinujących poziom atrakcyjności inwestycyjnej gmin objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz identyfikacji skutków włączenia działek inwestycyjnych do tej strefy. Badania ankietowe przeprowadzono w I półroczu 2010 r. wśród 13 z 20 gmin objętych strefą. Czynnikiem determinującym atrakcyjność inwestycyjną w opinii badanych było położenie geograficzne. W badanych gminach najczęściej wykorzystywanym instrumentem w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej była poprawa infrastruktury technicznej. Obecność w strefie nie jest traktowana jako czynnik w podstawowym stopniu determinujący atrakcyjność inwestycyjną. Główną korzyścią z posiadania terenów w strefie było pozyskanie inwestorów, których działalność prowadzi do zmniejszenia stopy bezrobocia (76,90%), a także poprawa pozycji konkurencyjnej gminy. Większość ankietowanych deklarowała zamiar dalszego stosowania zwolnień i ulg podatkowych dla inwestorów nawet po 2020 r.

Article Details

Jak cytować
Lizińska, W., Kisiel, R., & Marks-Bielska, R. (2011). Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(3), 191–204. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.3.40
Bibliografia

Adamowicz M. 2003: Kształtowanie rozwoju regionalnego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, Aspekty instrumentalne., Wyd. SGGW, Warszawa, t. 2, s. 11-22.

Ambroziak A.A. 2010: Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Wyd. AGH, Warszawa.

Ancyparowicz G. 2009: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. Główny Urząd Statystyczny.

Bartik T.J. 2004: Economic Development. In: Management Policies in Local Government Finance. J. R. Aronson and E. Schwartz. Washington, DC: International City/Country Management Association, 355-390.

Blakely E.J. 1990: Planning local economic development. Theory and practice. Sage Library and Social Research, London.

Bojar E. 2001: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. PWN, Lublin.

Brol R. 2008: Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, (red.) R. Brol. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 3.

Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.

Chidlow A., Young S., Salciuviene L. 2009: Regional determinants of inward FDI distribution in Poland. International Bussiness Review, 18:119-133. (Crossref)

Domański R. 2005. Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa.

Dziemianowicz W. 1997: Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa, 21 (54).

Dziemianowicz W. 2008: Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze loklane - inwestorzy zagraniczni. Wyd. UW, Warszawa.

Godlewska H. 2001: Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.

Gorzelak G. 2001: Szanse polskich regionów (założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski), [w:] Problemy rozwoju regionalnego, (red.) J. Brdulak. PTE, Warszawa.

Jarczewski W. 2006: Specjalne Strefy Ekonomiczne jako czynnik przyciągania inwestycji, [w:] Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, (red.) B. Domański, W. Jarczewski. Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 51-54.

Kalinowski T. 2005. (red.): Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Kola M., Kujawka M., Kuzel M., Piotrowska-Trybull M., Studzińska K. 2005: Metodyka badań, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu, (red.) W. Karaszewski. Wyd. UMK, Toruń, s. 26-38.

Lizińska W., Kisiel R. 2005: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki (red.). W. Karaszewski. Wyd. UMK, Toruń, s. 95-102.

Lizińska W., Kisiel R. 2008: Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyd. UWM w Olsztynie.

Lizińska W., Marks-Bielska R., Janicka J., 2010: Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej wybranych województw Polski Wschodniej, [w:] Polityka ekonomiczna, (red.) J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Nr 111; 381-391.

Lizińska W., Nazarczuk J. M. 2007: Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego, [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, (red.) B. Plawgo. WSAP, Białystok, s. 51-58.

Lizińska W., Źróbek-Różańska A. 2009a: Potrzeba zintegrowanych działań władz lokalnych i specjalnej strefy ekonomicznej w pozyskiwaniu inwestorów. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn, Vol. 17, Nr 3, s. 95-102.

Lizińska W., Źróbek-Różańska A. 2009b: Special economic zone as the way of attracting foreign investors to the region, [w:] Foreign economic activities: regional aspects. International Collection of Scientific Works. Odessa State Economic University, Odessa, p. 24-33.

Markowski T. 2008: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, (red.) Z. Strzelecki. Wyd. Nauk. PWN, s. 13-28.

Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. 2007: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Nargiełło J. 2006: Zdolność kredytowa jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(25), s. 99-116.

Pająk K. 2006: Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Wyd. PWSZ im. S. Staszica, Piła.

Pająk K. 2011: Rozwój lokalny jako nowa kategoria ekonomiczna, [w:] Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, (red.) K. Pająk, J.J. Tomidajewicz. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 30-60.

Regulski J. 2009: Rola samorządu województwa w systemie polityki regionalnej państwa, [w:] Polityka regionalna na Mazowszu - materiały kongresowe, Polski Instytut Demokracji Lokalnej Warszawa, s. 7-14.

Sajdłowska-Martini E., Calak R. 2002: Specjalne strefy ekonomiczne w wybranych krajach i w Polsce, "Wspólnoty Europejskie", nr 5 (128), s. 14.

Słomińska B. 2007: Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd Terytorialny, nr 3, s. 19-33.

Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 r. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektyw funkcjonowania. ERNST&YOUNG Quality in Everything WeDe.

Szkica T. 2008: Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 43-63.

Szymaniak A. 2002: Problem specjalnych stref ekonomicznych w negocjacjach Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie", nr 9 (132), s. 17.

Wojciechowski E. 2003: Zarządzanie samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa.lw

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty