Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego

Main Article Content

Stanisław Urban
Mariola Michałowska


Słowa kluczowe : zachowania konsumentów, targowiska, determinanty, produkty konsumpcyjne
Abstrakt
Celem pracy było określenie zachowań konsumentów w zakresie powodów dokonywania zakupów na targowisku, a także wskazanie artykułów oraz czynników, które mają istotny wpływ na decyzje zakupowe. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 208 respondentów w województwie lubuskim, a także zaproponowano przedsiębiorcom działania, które sprawią, że będą oni mogli lepiej zaspokoić oczekiwania i wymagania obecnych i przyszłych klientów. Zachowania konsumentów są przedmiotem wielu badań, rozważań i refleksji we współczesnym świecie, w którym konsument dąży do optymalnego zaspokojenia swoich potrzeb. Znajomość reguł, którymi kierują się konsumenci w wyborach zakupowych, jest ważnym elementem podejmowanych działań w polityce marketingowej podmiotów funkcjonujących na rynku.

Article Details

Jak cytować
Urban, S., & Michałowska, M. (2013). Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 108–118. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.31
Bibliografia

Bank Danych Lokalnych. GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.

Grzymała Z. 2011: Prywatyzacja, czy komunalizacja Międzynarodowych Targów Poznańskich o przyszły kształt poznańskiej przestrzeni w Polsce i w Europie, [w] Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego krajów, H. Mruk (red.), Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, s. 25.

Khan M. 2006: Consumer Behaviour and Advertising Management, New Age International Publishers, New Delhi, s. 4.

Mój rynek. 2011: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 4.

Mróz B. (red.). 2009: Oblicza konsumpcjonizmu, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 9.

Mruk H. (red.). 2011: Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego krajów, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, s. 5.

Plichta J. 2004: Merchandising, [w] Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, J. Szumilak (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 93.

Schor J. B. 1998: The Overspent American. Why We Want What We Don't Need, Harper Perennial, New York, p. 57.

Szromnik A. 2011: Targi w rozwoju miast i regionów, [w] Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego krajów, H. Mruk (red.), Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, s. 53.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.