Instrumenty stabilizacji dochodu – wymogi wspólnej polityki rolnej a adaptacja w Polsce

Main Article Content

Marietta Janowicz-Lomott
Krzysztof Łyskawa


Słowa kluczowe : zarządzanie ryzykiem, narzędzie stabilizacji dochodu, ubezpieczenia, WPR, fundusz wspólnego inwestowania
Abstrakt
Realizowana w ramach Unii Europejskiej polityka wspierania gospodarstw rolnych miała zawsze na celu stabilizację ich funkcjonowania. W najnowszej perspektywie finansowania wspólnej polityki rolnej pojawiła się możliwość zastosowania instrumentów finansowych, które pozwolą na stabilizację dochodu. Obok ubezpieczenia, przewiduje się możliwość tworzenia przez rolników funduszy wspólnego inwestowania oraz funduszy stabilizacji dochodu. Jednak w Polsce zastosowanie tych instrumentów może być utrudnione ze względu na niewielką ilość środków na PROW oraz brak dostępnych danych w zakresie obliczania dochodu w gospodarstwach rolnych. W artykule wskazano na możliwe do zastosowania konstrukcje produktów, które będą pozwalały na ustabilizowanie dochodów zarówno w przypadku zajścia sytuacji katastroficznych, ze względów atmosferycznych, jak i z innych, niezależnych od rolnika przyczyn (np. wahania cen).

Article Details

Jak cytować
Janowicz-Lomott, M., & Łyskawa, K. (2014). Instrumenty stabilizacji dochodu – wymogi wspólnej polityki rolnej a adaptacja w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 68–77. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.54
Bibliografia

Fałkowski Jan, Jakubowski Maciej, Strawiński Paweł, 2013: Returns from Income Strategies in Rural Poland, FACTOR MARKETS, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels, 1-31. (Crossref)

Giersz Zofia, 2011: Instrument stabilizacji dochodów-nowy instrument zarządzania ryzykiem w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r, FAPA, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, 5.

Hardaker, J. Bryan, Huirne Ruud B.M., Anderson Jock R., Gudbrand L. 2004: Coping with Risk in Agriculture, CA BI Publishing, Wallingford. (Crossref)

Janowicz-Lomott Marietta, 2013: Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie, "The Journal of Management and Finance", nr 2/5, 63-77

Janowicz-Lomott Marietta, Łyskawa Krzysztof, 2014: The New Instruments of Risk Management in Agriculture in the European Union, "Procedia Economics and Finance", ELSEVIER, vol. 9, 321-330. (Crossref)

Komunikat dla Rady w sprawie zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie. 2005: COM (2005)74, Komisja Europejska.

Łyskawa Krzysztof, 2011: Ubezpieczeniowe systemy wsparcia producentów rolnych a kształtowanie ich wartości, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 367-376.

Mary Sébastien, Santini Fabien, Boulanger Pierre, 2013: An Ex-Ante Assessment of CAP Income Stabilisation Payments using a Farm Household Model, European Commission, Joint Research Centre - IPTS, Contributed Paper prepared for presentation at the 87th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, University of Warwick, United Kingdom.

Meuwissen Miranda, Asseldonk Marcel A.P.M. van, Huirne Ruud B.M. 2008: Income Stabilisation in Europe agriculture. Design and economic impact of risk management tools, Wageningen Academic Publishers, 17-55. (Crossref)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 7.04.2014, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW -2014-2020, dostęp: 6.09.2014.

Procedura postępowania na rozporządzeniem 1305/2013 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN /NOT /?uri=CELE X:32013R1305, dostęp: 15.09.2014.

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych, Dz.U. 143, poz. 1614.

Rządowe Centrum Legislacji, http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/241080/katalog/241088.

Skarżyńska Aldona (red.), 2006: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku, IERiGŻ, nr 33.

Skarżyńska Aldona (red.), 2007: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku, IERiGŻ, nr 60.

Skarżyńska Aldona (red.), 2008: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku, IERiGŻ, nr 100.

Skarżyńska Aldona (red.), 2009: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku, IERiGŻ, nr 140.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Dz.U. 2001.3.20 z późn. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. 2005.150.1249 z późn. zm.

Weather Index-based Insurance in Agricultural Development. 2011: IFAD, A Technical Guide, 270-308.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe. 2007: FADN, Warszawa, 35.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.