Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim

Main Article Content

Eugeniusz Niedzielski


Słowa kluczowe : gospodarka rolna, struktura obszarowa gospodarstw, gospodarstwa wielkoobszarowe
Abstrakt
W pracy przedstawiono udział gospodarstw wielkoobszarowych w strukturze obszarowej oraz przesłanki i uwarunkowania zmian tego udziału. Analiza ma charakter retrospektywny ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarstw popegeerowskich.

Article Details

Jak cytować
Niedzielski, E. (2008). Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 95(1), 14–21. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.1.2
Bibliografia

Ardanowski J. K. 2005: Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? [W:] Wieś polska 2025. Wizja rozwoju, pod red. Wilkina J. IRWiR PAN, Warszawa, 52-54.

Dzun W. 2005: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR, Warszawa, 27, 241.

Guzewicz W. i in. 2005: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych pgr. IERiGŻ, Warszawa.

Janikowski T. 1930: Zasady organizacji gospodarstw małych. Biblioteka Puławska, Warszawa, 25.

Kosicki J. 1978: Formy organizacyjne państwowych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Seria Historyczna nr 5, Warszawa, 31-37.

Lipiński E. 1992: Wolna gospodarka rynkowa a zmiany strukturalne na wsi. Fundacja im. Rataja, Warszawa, 19.

Małecki-Tepicht S. 2005: Rolnictwo polskie w latach 1950-2002 – dziedzictwo i perspektywy. NBP, Materiały i Studia, Zeszyt 196, Warszawa, 25-26.

Manteuffel R. 1980: Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem rolniczym. PWN, Warszawa, 106.

Powszechny Spis Rolny. GUS 2002.

Sosnowska B. 2002: Głos w dyskusji. [W:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 10 lat doświadczeń. SGGW, AWRSP, Warszawa, 22.

Tomaszewski Z. 1974: Przeobrażenia ustrojowe w rolnictwie Polski Ludowej. LSW, Warszawa, 26-27.

Wilamowski B. 1969: Rolnictwo Polski Północno-Wschodniej. PWRiL, Warszawa, 31-50.

Wilk W., Lebiecka K. 2007: Siła ekonomiczna gospodarstw zrównoważonych. Roczniki Naukowe SERiA, 8(1), 229-230.

Ziętara W. 2005: Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce. Wieś Jutra, nr 10, 42.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.