Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa

Main Article Content

Ludwik Wicki
Robert Pietrzykowski


Słowa kluczowe : modernizacja gospodarstw, wspólna polityka rolna, polskie regiony, zróżnicowanie regionalne rolnictwa, analiza skupień
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie regionalnego zróżnicowania natężenia wykorzystania środków w ramach działań wspólnej polityki rolnej (WPR) przeznaczanych na modernizację gospodarstw rolniczych. Badaniami objęto okres 2004-2009. Użyto dane ARiMR dotyczące realizacji poszczególnych działań oraz dane GUS. W badaniach wykorzystano takie wskaźniki, jak: liczba wniosków na 1000 gospodarstw, wartość wsparcia na 1 gospodarstwo i na 1 ha użytków rolnych. Dla podziału województw na grupy wykorzystano metodę analizy skupień. Stwierdzono, że występują znaczne różnice w wykorzystaniu środków. Najsłabsze ich wykorzystanie miało miejsce w 7 województwach na południu Polski, najwyższe zaś w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Podstawowym czynnikiem związanym z niskim wykorzystaniem dotacji na modernizację gospodarstw była mała powierzchnia gospodarstw. Środki na modernizację gospodarstw pozyskiwane były głównie przez rolników z gospodarstw większych obszarowo, a więc w województwach o wyższej przeciętnej powierzchni gospodarstwa. Środki te w małym stopniu pozwalały na przyśpieszanie przemian w strukturze agrarnej w regionach z dominacją drobnych gospodarstw rolnych.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L., & Pietrzykowski, R. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(4), 7–22. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.4.43
Bibliografia

ARiMR, 2011: Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2010 rok, ARiMR, Warszawa.

Baran E., Gajdek G., 2009: Fundusze unijne stymulatorem przemian rozwojowych podkarpackiego rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, 11(5), 13-19.

Basaj M., 2009: Skala przeludnienia agrarnego w rolnictwie Małopolski, Roczniki Naukowe SERiA, 11(4), 20-24.

Bułkowska M., 2008: Wpływ programu PROW 2004-2006 na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, 10(2), 39-44.

Bułkowska M., 2009: Wsparcie środkami PROW 2004-2006 i SPO "Rolnictwo" inwestycji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie krów mlecznych, Roczniki Naukowe SERiA, 11(5), 26-32.

Chmurzyńska K., 2008: Wpływ SPO Rolnictwo na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe SERiA, 10(3), 67-72.

Chmurzyńska K., 2009: Ocena inwestycji realizowanych w udziałem środków unijnych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej, Roczniki Naukowe SERiA, 11(5), 33-38.

Grontkowska A., 2009: Znaczenie dopłat w gospodarstwach o dużej i bardzo dużej sile ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2006, Roczniki Naukowe SERiA, 11(1), 123-129.

GUS, 2010: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,

Kania J., 2009: Wkład programu SAPARD w rozwój gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, 11(5), 112-118.

Klepacki B., 2005: Tendencje zmian w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi, [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, red. J. Wilkin. Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 85-89.

Kobus P., 2009: Zmiany w dynamice składowych dochodu rolniczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej po rozszerzeniu w 2004 r., Roczniki Naukowe SERiA, 11(2), 110-114.

Kowalczyk S., 2007: Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 3-23.

Michna W., 2009: Źródła wzrostu i rozwoju wsi tkwią głównie w tworzeniu nowych miejsc pracy, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(4), 139-146. (Crossref)

Mikołajczyk J., 2009: Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle polskiego FADN, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(3), 182-190. (Crossref)

Musiał W., Otoliński E., 2009: Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G Ekonomika rolnictwa, 96(4), 147-154. (Crossref)

Oleszko-Kurzyna B., 2009: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej wobec nowych funkcji rolnictwa - z perspektywy Polski, Roczniki Naukowe SERiA, 11(2), 174-179.

Otoliński E., Wielicki W., 2003: Kierunki rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria Ekonomia" CCCLVIII (2), s. 103-119.

Pietrzykowski R., 2005: Zastosowanie metod taksonomicznych do analizy cen papierów wartościowych, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, tom V, s. 317-325.

Poczta W., 2010:Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" nr 3, s. 38-55.

PROW, 2011: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2011.

Rudnicki R., 2008: Program SAPARD jako czynnik wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, 10(2), 228-233.

Wicki, L. (2007). Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 94(1), 74–85. (Crossref)

Wicki, L. (2008). Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 94(2), 136-146. (Crossref)

Zegar J., 2007: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", nr 1 (134).

Ziętara W., (2008). Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 94(2), 80-94. (Crossref)

Ziętara W., (2009). Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(4), 267-276. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty