Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : postęp biologiczny, produkcja zbóż, ekonomika postępu technicznego
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu stosowania nośników postępu biologicznego na plony i efektywność produkcji zbóż. Wykorzystano dane zebrane w latach 1986- 2003 dla pól w gospodarstwach rolniczych. Stwierdzono, że stosowanie kwalifikowanych nasion wiązało się ze zwiększaniem nakładów pozostałych środków produkcji i pozwalało na uzyskiwane wyższych plonów. Wpływ stosowania postępu biologicznego na poziom plonów wzrastał w kolejnych latach i w okresie 1998-2003 przyczyniał się do wzrostu plonów o 5% dla żyta i 9% dla pszenicy ozimej w stosunku do produkcji bez użycia kwalifikatów. Wprowadzanie postępu biologicznego pozwalało na osiąganie wyższych nadwyżek przychodów nad kosztami, chociaż koszt wytworzenia jednostki produktu był wyższy. Stwierdzono, że opłacalność stosowania postępu biologicznego szybko wzrasta w przypadku polepszenia się relacji cenowych.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2007). Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 94(1), 74–85. https://doi.org/10.22630/RNR.2007.94.1.8
Bibliografia

Czubiński T. 2007: Nie tylko winnice. Top Agrar Polska, (9), 96-97.

Dziamba S., Rachoń L. 1994: Wpływ kolejnych reprodukcji materiału siewnego na plonowanie pszenżyta. Zeszyty Nauk. AR Szczecin, 162, 41-44

Hollander M., Wolfe D. A. 1973: Nonparametric statistical methods. John Wiley and Sons Inc., New York.

Kryński W., Łoziński T. 1969: Wstępne badania nad plonowaniem różnych stopni odsiewu zbóż. Biuletyn IHAR, 180(3/4), 29-36.

Krzymuski J. (red.). 2003: Historia hodowli i nasiennictwa na ziemiach polskich w XX wieku. Rośliny rolnicze. Wydawnictwo Prodruk Poznań, 80-82.

Krzymuski J. 1994: Optymalizacja częstotliwości wymiany odmian i nasion zbóż. Cz. 4. Degradacja nasion. Biuletyn IHAR, 189, 141-149.

Kwiatkowski J. 1997: Degeneracja pszenżyta ozimego w cyklu reprodukcji nasiennej. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 175, 225-228.

Lorgeou J. 2004: Ocena odmian kukurydzy w systemie doświadczalnictwa porejestrowego we Francji. Hodowla Roślin i Nasiennictwo (3).

Morrison D.F. 1990: Multivariate statistical methods. McGraw-Hill Publishing Co. New York.

Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i początkach XXI stulecia. Agricola nr 33 – suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Piech M., Stankowski S., Maciorowski R., Mikulski W. 1994: Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 162, 197-200.

Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.

SAS Institute, Inc., 2004. SAS/STAT 9.1 Userís Guide. SAS Publishing, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

Swinnen J., Cungu A. 2003: Transition and Total Factor Productivity in Agriculture 1992-1999. Working Paper 2003/2. Katholieke Universiteit Leven.

Wicki L., Dudek H. 2005: Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 92(1), 30-41.

Wicki L. 2006: Poziom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 8(1), 222-226.

Witek T. (red.) 1981: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wg gmin. IUNG, Puławy 1981.

Wolski T. 1987: Nowe odmiany pszenżyta ozimego Poznańskiej Hodowli Roślin. Materiały konferencyjne – Technologia Uprawy Pszenżyta, Lublin, 9-18.

Wolski T. 1995: Present and future in small breeding seed production in Poland. Fragmenta Agronomica 2(45), 52-55.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora