Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : produkcja zbóż, postęp techniczny w rolnictwie, postęp biologiczny, opłacalność produkcji, technologia produkcji
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych i ziemniaków na plony i wyniki ekonomiczne produkcji. Analizę przeprowadzono na podstawie informacji o nakładach i produkcji zebranych na poziomie pojedynczych pól w postaci 28 tys. kart w latach 1986-2003 z około 500 gospodarstw prowadzących rachunkowość dla IERiGŻ. Stwierdzono, że na plantacjach, na których stosowano kwalifikowany materiał siewny lub sadzeniakowy uzyskiwano plony o 15-20% wyższe (o około 5 dt/ha). Wyniki ekonomiczne produkcji były jednak niższe o 3-10%.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2008). Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 95(2), 48–59. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.2.26
Bibliografia

Cungu A., Swinnen J. 2003: Transition and Total Factor Productivity in Agriculture 1992-1999. Working Paper 2003/2. Katholieke Universiteit Leven.

Czubiński T. 2007: Nie tylko winnice. Top Agrar Polska, 9, s. 96-97.

Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2008: Konkurencyjność celów w polityce rolnej w Polsce w świetle ustaw budżetowych przed i po wstąpieniu do UE (1997-2008). Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 1. s. 48-66.

Day K., Klotz-Ingram C. 1997: Agricultural Technology Development. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators, 1996-97. USDA Washington DC, Economic Research Service, Natural Resources and Environment Division. Agricultural Handbook No. 712, (red. Anderson M. Magleby R.) Washington DC, July 1997.

Duvick D.N. 2005: The Contribution of Breeding to Yield Advances in Maize (Zea mays L.). Advances in Agronomy, vol. 86. (Crossref)

Energy Modeling Forum, Stanford University. 1996: Markets for Energy Efficiency. EMF, Report 13, Volume I. (za Jaffe Nevell, Stavins 2000).

Esposti R. 2000: Stochastic Technical Change and Procyclical TFP The case of Italian agriculture. Journal of Productivity Analysis, no 14.

Grontkowska A. 2005: Plonowanie zbóż w doświadczeniach polowych i w praktyce gospodarczej w latach 1970-2003. Roczniki Naukowe SERiA, 7(1), 72-76.

Heady E.O. 1967: Ekonomika produkcji rolniczej. PWRiL, Warszawa.

Herer W. 1970: Procesy wzrostu w rolnictwie. PWE, Warszawa.

Hollander M., Wolfe D. A. 1973: Nonparametric statistical methods. New York, John Wiley and Sons Inc.

Ingram J., MacLeod J., McCall M.H. 1997: The contribution of varieties to the optimisation of cereal production in the UK. Aspects of Biology, nr 50.

Kierul Z., Majewski E. 1991: Postęp techniczny w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.

Klepacki B. 1997: Technologia produkcji a gospodarstwo rolnicze (ujęcie teoretyczne). [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Krasowicz S. 2007: Możliwości zwiększenia produkcji zbóż w Polsce. [W:] Czy Polsce grozi kryzys zbożowy. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.

Krzymuski J. (red.) 2003: Historia hodowli i nasiennictwa na ziemiach polskich w XX wieku. Rośliny rolnicze. Wydawnictwo Prodruk, Poznań.

Liczkowski J. 1980: Ekonomika rolnictwa. PWN, Warszawa.

Lorgeou J. 2004: Ocena odmian kukurydzy w systemie doświadczalnictwa porejestrowego we Francji. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 3.

Majewski E. 1997: Postęp w rolnictwie. [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Morrison D. F. 1990. Multivariate statistical methods. New York, McGraw-Hill Publishing Co.

Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i początkach XXI stulecia. Agricola, nr 33 – suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Reisch E., Zeddies J. 1995: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.

Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

SAS Institute, Inc., 2004. SAS/STAT 9.1 Userís Guide. SAS Publishing, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

Thirtle C.G. 1995: Technological Change and the Productivity Slowdown in Field Crops: United States, 1939-78. Southern Journal of Agricultural Economics, 17 (Dec.) (Crossref)

Tomczak F.2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Wicki L. 1997: Ekonomiczna ocena technologii produkcji roślinnej. [W:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki (red. Klepacki B.). Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW., Warszawa.

Wicki L. 2006: Poziom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 8(1), 222-226.

Wicki L. 2007: Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 94(1), 74–85. (Crossref)

Wicki L., Dudek H. 2005: Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G - Ekonomika rolnictwa, 92(1), 30-41.

Witek T. (red.) 1981: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wg gmin. IUNG Puławy.

Woś A. 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty