Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : postęp biologiczny, postęp techniczny w rolnictwie, transfer innowacji, negatywny szok strony popytowej
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie stopnia wykorzystania potencjału plonowania odmian zbóż w produkcji rolniczej w Polsce w okresie 1970-2007. Stwierdzono, że poziom wykorzystania postępu w plonowaniu wprowadzanego w nowych odmianach był relatywnie niski. Wynosił on od 7% dla jęczmienia jarego do 80% dla pszenicy. średnio było to 55%. Wynikiem takiego wykorzystania było zwiększenie luki plonowania z 40 do 55% w analizowanym okresie. Stwierdzono, że główną przyczyną niskiego wykorzystania potencjalnej produktywności odmian było ograniczanie poziomu nawożenia mineralnego w latach 90., a zmniejszanie luki technologicznej może pozwalać na wzrost produkcji nawet o 20-30% bez wzrostu nakładów.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2008). Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 94(2), 136–146. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.94.2.31
Bibliografia

Alston J., Pardey P. 1994: Distortions in Prices and Agricultural Research Investments. [W:] Agricultural Technology: Policy Issues for the International Community (red. J.R. Anderson). Centre for Agriculture and Biosciences International, World Bank, 59-84.

Day K., Klotz-Ingram C. 1997: Agricultural Technology Development. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators. USDA Washington DC, Economic Research Service, Natural Resources and Environment Division. Agricultural Handbook No. 712, 241-254

Day-Rubenstein K., Heisey P. 2003: Crop Genetic Resources. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators 2003 (red. Heimlich R). Agriculture Handbook (AH722), UDSA Washinton DC.

Day-Rubenstein K., Heisey P., Shoemaker R., Sullivan J., Friosvold G. 2005: Crop Genetic Resources (An Economic Appraisal). Economic and Information Bulletin, nr 2, USDA, Washington D.C.

Duvick D.N. 2005: The Contribution of Breeding to Yield Advances in Maize (Zea Mays L.). Advances in Agronomy, Vol. 86, 83-145.

Evanson R.E. 1994: Analyzing the Transfer of Agricultural Technology. [W:] Agricultural Technology: Policy Issues for the International Community (red. J.R. Anderson). Centre for Agriculture and Biosciences International, World Bank, 165-207.

Hayami Y., Ruttan V.W. 1971: Agricultural development. An International Perspective. Johns Hopkins University Press Baltimore.

Klepacki B. 1990: Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Klepacki B. 1997: Pojęcie technologii i miejsce postępu technologicznego w rozwoju rolnictwa. [W:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki (red. Klepacki B.). Wydawnictwo Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 8-21.

Krzymuski J. 1991: Postęp odmianowy w produkcji zbóż w Polsce. Część I. Problematyka, zakres, materiał i metody badań. Biuletyn IHAR, nr 177.

Krzymuski J. (red.) 2003: Historia hodowli i nasiennictwa na ziemiach polskich w XX wieku. Rośliny rolnicze. Wydawnictwo Prodruk, Poznań.

Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i początkach XXI stulecia. Agricola nr 33 – suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Newton D., Yee J. 2003: Agricultural Productivity [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators. (red. Heimlich R). Agriculture Handbook (AH722), UDSA Washington DC.

Office of Technology Assessment, United States Congress (OTA). 1987: Technologies to Maintain Biological Diversity, OTA-F-330.

Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Thirtle C.G. 1995: Technological Change and the Productivity Slowdown in Field Crops: United States, 1939-78. Southern Journal of Agricultural Economics, 17 (Dec.) 33-42.

Tran D., Nguyen N. 2001: Declining Productivity Gains and the Field Gap in Rice. [W:] Farming Systems and Poverty, Improving farmers’ livelihoods in a changing World (red. Malcolm Hall). FAO and World Bank. Rome and Washington D.C.

Wicki L. 1997: Ekonomiczna ocena technologii produkcji roślinnej. [W:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki (red. Klepacki B.). Wydawnictwo Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 99-121.

Wicki L. 2007: Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych. Roczniki Nauk Rolniczych seria G – Ekonomika Rolnictwa, 94 (1), 74-85.

Wicki L., Dudek H. 2005: Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G - Ekonomika rolnictwa, 92(1), 30-41.

Woś A. 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Parzonko A. 2006: Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, 93(1), 85-87.

Prochorowicz, J., Rusielik, R. (2007). Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku . Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika rolnictwa, 94(1), 29-34.

Wicki L. 2006: Poziom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 8(1), 222-226.

Wicki, L. (2004). Zakres i wydajność reprodukcji nasiennej w latach 1996-2002 w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6(1), 240–246.

Wicki, L. (2005). Znaczenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Polsce - historia, stan obecny i perspektywy. W B. Klepacki (red.), Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej (s. 156–168). Wieś Jutra.

Wicki, L. (2005). Znaczenie list zalecanych odmian dla pszenicy ozimej dla rynku nasion. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7(2), 235–239.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora