Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : postęp biologiczny, hodowla roślin, nasiona kwalifikowane, zróżnicowanie przestrzenne zużycia nasion kwalifikowanych
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zmian w zużyciu nasion kwalifikowanych w produkcji roślinnej w Polsce. Stwierdzono, że zużycie nasion kwalifikowanych w Polsce zmniejszało się o 10% średniorocznie w okresie 1995-2008. Było ono w Polsce najniższe spośród obserwowanego w krajach Unii Europejskiej, gdzie udział kwalifikowanych nasion w zużywanym materiale siewnym wynosi średnio 55% dla zbóż. W Polsce było to w 2008 r. zaledwie 10% dla zbóż i 4% dla ziemniaków. Występowały także znaczne różnice regionalne w stosowaniu kwalifikatów. Najmniej zużywano ich w województwach wschodnich i południowo-wschodnich, najwięcej w zachodnich i północnych. Średni okres wymiany nasion zbóż wahał się od 4 do 40 lat w zależności od województwa. Wykorzystanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej wciąż nie jest i nie może być czynnikiem decydującym o wydajności polskiego rolnictwa.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2009). Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 96(4), 226–237. https://doi.org/10.22630/RNR.2009.96.4.85
Bibliografia

Baran, J. (2007). Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika rolnictwa, 94(1), 109-116. (Crossref)

Day K., Klotz-Ingram C. 1997: Agricultural Technology Development. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators, 1996-97. USDA Washington DC, Economic Research Service, Natural Resources and Environment Division. Agricultural Handbook, No. 712, s. 241-254.

Duvick D.N. 2005: The Contribution of Breeding to Yield Advances in Maize (Zea Mays L.). Advances in Agronomy, Vol. 86, s. 83-145. (Crossref)

Evanson R.E. 1994: Analyzing the Transfer of Agricultural Technology. [W:] Agricultural Technology: Policy Issues for the International Community (red. J.R. Anderson) Centre for Agriculture and Biosciences International. World Bank, s.165-207.

Fernandez-Cornejo J. 2004: The Seed Industry in U.S. Agriculture. Agriculture Information Bulletin Nr 786. USDA.

Gołębiewska B., Grontkowska A. 1997: Ocena poprawności stosowanych technologii produkcji roślinnej. [W:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki (red. B. Klepacki). Wydawnictwo Fundacja "Rozwój SGGW" Warszawa, s,122-141.

Grabiński J. 2001: Znaczenie czynników ograniczających plonowanie roślin uprawnych przy różnym poziomie nawożenia mineralnego. WieśJutra, nr 11, 10-12.

Klepacki B. 1997: Pojęcie technologii i miejsce postępu technologicznego w rozwoju rolnictwa. [W:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki (red. Klepacki B.).Wydawnictwo Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa, s. 8-21.

Krasowicz S. 2007: Możliwości zwiększenia produkcji zbóż w Polsce. [W:] Czy Polsce grozi kryzys zbożowy. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.

Marciniak K. 2005: Warunki kontynuacji krajowej hodowli roślin rolniczych w Polsce. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 4.

Roger P., Palle M.R. 2007: Farm saved seeds in France, Spain and Portugal. Community Plant Variety Office - Mat. Konferencyjne Enforcement of plant variety rights in the Community. Madrid 22-23.02.2007. [http://www.cpvo.fr], data dostępu 25.02.2008.

Rutz H. 2009: Farm Saved Seed Study Results. Materiały konferencyjne [http://www.cpvo.fr], data dostępu 07.07.2009.

Szymczyk R. 2004: Efektywność hodowli roślin i jej znaczenie w produkcji roślinnej. Wiadomości Odmianoznawcze, z. 79. COBORU Słupia Wielka.

Thirtle C.G. 1995: Technological Change and the Productivity Slowdown in Field Crops: United States, 1939-78. Southern Journal of Agricultural Economics, 17 (Dec.), s. 33-42. (Crossref)

Villarroel A. 2007: Problems faced by breeders. Mat. konferencyjne: Enforcement of plant variety rights in the Community, Madrid 22-23.02.2007 [http://www.cpvo.fr, 25.02.2008].

Wicki L. 2006: Poziom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 8(1), 222-226.

Wicki L. 2007a: Regionalne zróżnicowanie stosowania nasion kwalifikowanych w Polsce w latach 1995-2006. Roczniki Naukowe SERiA, 9(1), 537-541.

Wicki L. 2007b: Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, Ekonomika rolnictwa, 94(1), 74-85. (Crossref)

Wicki L., Dudek H. 2005: Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, Ekonomika rolnictwa, 92(1), 30-41.

Wicki, L. (2008). Wartość rynku nasion w Polsce a dochody hodowców. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 457–462

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora