Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Polsce

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : postęp biologiczny, nasiona kwalifikowane, produkcja roślinna, zróżnicowanie regionalne rolnictwa
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie poziomu wykorzystywania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Polsce. Badania przeprowadzono dla 2009 r. i obejmowały 95% powierzchni zasiewów w Polsce. Stwierdzono, że materiał kwalifikowany odmian populacyjnych i hybrydowych był wykorzystywany na 22% powierzchni zasiewów w Polsce. Przy założeniu wymiany ziarna zbóż i sadzeniaków ziemniaka co 2 lata było to 29%, co 3 lata – 37%, a co 4 lata – 42%. Wykorzystanie nośników postępu biologicznego w produkcji roślinnej było najwyższe w 6 w południowo-zachodniej Polsce – przekraczało tam 30%. Mniej niż 15% udziału kwalifikatów w zasiewach było obserwowany w województwach: mazowieckim, lubelskim, małopolskim i podkar­packim. Ograniczenia wzrostu produkcyjności nie są więc związane tylko ze zbyt niskim zakresem wykorzystania postępu biologicznego, lecz mogą zależeć od inten­sywności i technologii produkcji, a także jej skali.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2010). Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 97(4), 221–229. https://doi.org/10.22630/RNR.2010.97.4.79
Bibliografia

CGIAR 1997: How efficient are modern cereal cultivars, "CGIAR News", vol. 4, nr 2. www.world-bank.org/html/cgiar/newsletter/april97/8edit.html, data odczytu: 01.07.2010.

Duvick D. 2005: The Contribution of Breeding to YieldAdvances in Maize (Zea Mays L), "Advances in Agronomy", vol. 86, s. 83-145. (Crossref)

GUS 2009a: Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2009 r., GUS, Warszawa.

GUS 2009b: Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 r., GUS, Warszawa.

Grontkowska A. 2005: Plonowanie zbóż w doświadczeniach polowych i w praktyce gospodarczej w latach 1970-2003, "Roczniki Naukowe SERiA", t. VII, z. 1, s. 72-76.

Klepacki B. 1997: Technologia produkcji a gospodarstwo rolnicze (ujęcie teoretyczne), [w:] (red.) Maniecki F. Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 34-50.

Krasowicz S. 2007: Możliwości zwiększenia produkcji zbóż w Polsce, [w:] Czy Polsce grozi kryzys zbożowy, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 69-70.

Kwiatkowski J. 1997: Degeneracja pszenżyta ozimego w cyklu reprodukcji nasiennej, "Zesz. Nauk. AR Szczecin" 175, s. 225-228.

Marciniak K. 2008a: Stan polskiej hodowli roślin w 2008 r., Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 95(1), 166-173.

Marciniak K. 2008b: Stan polskiej hodowli roślin, Materiały konferencyjne z konferencji nt. Stan i perspektywy polskiej hodowli roślin i nasiennictwa, Warszawa, SGGW, 3 kwietnia 2008 r. (Crossref)

Podlaski S. 2008: Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 95(1), 174-182. (Crossref)

Thirtle C. 1995: Technological Change and the Productivity Slowdown in Field Crops: United States, 1939-78, "Southern Journal of Agricultural Economics", 17 (Dec.), s. 33-42. (Crossref)

Wicki L. 2009: Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(4), 226-237.

Wicki L., Dudek H. 2009: Factors Influencing Productivity of Cereals in Polish Agriculture, "Economic Science for Rural Development", LAU Jelgava, Latvia nr 20, s. 79-88.

Wicki L., Dudek H. 2005: Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 92(1), 30-41.

Wicki L. 2006: Poziom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 8(1), 222-226.

Wicki, L. (2004). Zakres i wydajność reprodukcji nasiennej w latach 1996-2002 w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6(1), 240–246.

Wicki, L. (2005). Znaczenie list zalecanych odmian dla pszenicy ozimej dla rynku nasion. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7(2), 235–239.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora