Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze

Main Article Content

Ludwik Wicki
Anna Grontkowska


Słowa kluczowe : agrobiznes, biogospodarka, handel zagraniczny, produkt krajowy brutto, rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie tempa zmian w agrobiznesie w Polsce w latach 1995-2013. Na podstawie danych statystycznych dokonano oceny zmiany znaczenia agrobiznesu w Polsce i jego wewnętrznej strukturze. Stwierdzono, że wartość dodana wytwarzana w agrobiznesie w Polsce zwiększyła się w ujęciu realnym o 20 mld zł, czyli o 30%. Tylko 15% tego wzrostu można przypisać rolnictwu. Udział agrobiznesu w całej gospodarce zmniejszył się z 4,1% w latach 1995-1999 do 3,1% w latach 2011-2013, czyli 0,06 p.p. rocznie. Udział rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej brutto w ramach agrobiznesu zmniejszał się w tempie 1,1% rocznie i w latach 1995-2013 obniżył się z 59% do 49%. Wydajność pracy w całym sektorze wynosiła w 2013 roku 38% średniej dla całej gospodarki i obniżała się. W rolnictwie było to tylko 20%, a w przemyśle rolno-spożywczy 102% średniej krajowej. Bardzo wysoki był udział sektora w handlu zagranicznym – aż 13% w 2013 roku, czyli dwa razy więcej niż udział w produkcji globalnej. Agrobiznes w Polsce wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce, główną siłą napędową jego rozwoju są przetwórstwo rolno-spożywcze oraz eksport produktów żywnościowych.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L., & Grontkowska, A. (2015). Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3), 20–32. https://doi.org/10.22630/RNR.2015.102.3.24
Bibliografia

Boehlje Michael, Broring Stefanie, 2011: The Increasing Multifunctionality of Agricultural Raw Materials: Three Dilemmas for Innovation and Adoption, "International Food and Agribusiness Management Review", t. 14, z. 2, 1-16.

Boehlje Michael, Roucan-Kane Maud, Broring Stefanie, 2011: Future Agribusiness Challenges: Strategic Uncertainty, Innovation and Structural Change, "International Food and Agribusiness Review", t. 14, z. 2, 53-82.

Cieślewicz Wiesława, 2009: Elementy umiędzynarodowienia polskiego przemysłu rolno-spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 34-40. (Crossref)

Cieślewicz Wiesława, 2011: Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno-spożywczym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(2), 5-15. (Crossref)

Daniłowska Alina, 2014: Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 2014. Problemy Ekonomiczne i Społeczne", nr 360, 244-252. (Crossref)

Davis John, Goldberg Ray, 1957: A concept of agribusiness, Harvard University, Boston.

Firlej Krzysztof, 2010: Globalizacja i integracja europejska - szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (84), 23-32.

Goldberg Ray, 2008: Agribusiness. The Centennial Global Business, Summit Report, Harvard Business School.

Grochowska Renata, 2013: Rozwój agrobiznesu na rynkach unijnym i globalnym w perspektywie długoterminowej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, 138-142.

Grontkowska Anna, 2012: Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 99(1). 58-69. (Crossref)

GUS, 2015: "http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-2014-r-szacunek-wstepny,2,4.html." www.stat.gov.pl. http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5481/2/4/1/produkt_krajowy_brutto_2005-2014.xlsx, dostęp: 11.10. 2015.

Kapusta Franciszek, 2003: Teoria agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, ISBN 83-7011-614-0.

Kata Ryszard, 2014: Działalność banków w sferze obsługi finansowej agrobiznesu w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 2014. Problemy Ekonomiczne i Społeczne", nr 360, 82-90. (Crossref)

Lizińska Wiesława, 2009: Wyzwania rynku unijnego wobec polskich eksporterów sektora rolno-żywnościowego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 116-123. (Crossref)

Manningen Jussi, Neminen-Sundell Riitta, Belloni Kaisa (red.), 2014: People in Bioeconomy. Sustainability, closed circles, and use of biomass woven into solutions, VTT Visions nr 4, 1-46.

Mickiewicz Antoni, Mickiewicz Bartosz, 2014: Ocena przebiegu i realizacji działań zawartych w i osi "poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego" PROW 2007-2013, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 2014. Problemy Ekonomiczne i Społeczne", nr 360, 281-289. (Crossref)

Mroczek Robert, 2007: Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 267-276.

Mrówczyńska-Kamińska Aldona, 2014: Struktura agrobiznesu w Polsce i jego znaczenie w gospodarce w kontekście integracji z UE. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 2014. Problemy Ekonomiczne i Społeczne", nr 360, 47-54. (Crossref)

Reardon Thomas, Barrett Christopher, 2000: Agroindustrialization, Globalization, and International Development: An Overview of Issues, Patterns, and Determinants, "Agricultural Economics", t. 23, z. 3, 195-205. (Crossref)

Reardon Thomas, Barrett Christopher, Berdegue Julio, Swinnen Johan, 2009: Agrifood Industry Transformation and Small Farmers in Developing Countries, World Development, November 2009, t. 37, 11, 1717-1727. (Crossref)

Rokicki Tomasz, 2013: Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", t. 9(58), 405-415.

Tomczak Franciszek, 2010: Rozwój nauk ekonomicznych - ujęcie historyczne i współczesność - głos w dyskusji. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 97(2), 84–89. (Crossref)

Tomczak Franciszek, 2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie, uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR PAN Warszawa.

Turebekova Bazhan, 2013: Development of the Agribusiness Sector in Kazakhstan (Rozwój sektora agrobiznesu w Kazachstanie). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 100(4), 125-134. (Crossref)

Vashchyk Mariana, 2012: Public-Private Partnership as a Factor to Ensuring Sustainability of Agribusiness in Ukraine, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(3), 93-99. (Crossref)

Weisser Alberto, 2008: Agribusiness. The Centennial Global Business Summit Report. Harvard Business School.

Wicki Ludwik, 2010: Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1-183.

Wielicki Witold, Baum Rafał, 2008: Zmiany w zarządzaniu oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw rolnych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 95(1). 31-41. (Crossref)

Woś Augustyn, 1996: Agrobiznes. Makroekonomika. Tom 1, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.

Żuk Józef, 2006: Perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce po przystąpieniu do UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 104-114.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>