Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki
Maria Brejtkopf


Słowa kluczowe : ceny hurtowe, cebula, kapusta, marchew, pomidor, ogórek, kalafior, pietruszka, seler
Abstrakt
W pracy badano kierunek i dynamikę zmian cen warzyw otrzymywanych przez producentów na rynku hurtowym w Polsce, zmienność tych cen i sezonowość, a także układ między cenami poszczególnych warzyw. Analizowano również kierunek i dynamikę zmian cen wybranych środków produkcji i płac w rolnictwie, a także relacje tych cen do cen warzyw w postaci ekwiwalentów naturalnych. Przy generalnej tendencji wzrostowej cen okazało się, że w najgorszej sytuacji byli producenci kapusty głowiastej i ogórków szklarniowych, których ceny rosły wolniej niż ceny wszystkich czynników produkcji, w najlepszej zaś producenci pietruszki i ogórków gruntowych, których ceny rosły wolniej jedynie od cen nawozów sztucznych. Większą sezonowość cen odnotowuje się w przypadku warzyw uprawianych całkowicie lub częściowo pod osłonami, choć uległa ona nieznacznemu zmniejszeniu.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Olewnicki, D., & Brejtkopf, M. (2012). Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(2), 104–113. https://doi.org/10.22630/RNR.2012.99.2.22
Bibliografia

Brejtkopf M. 2011: Analiza hurtowych i detalicznych cen warzyw w Polsce w latach 2002-2010, praca magisterska, SGGW, Warszawa.

Figiel S., Kozłowski W., Pilarski S. 2001: Marketing w agrobiznesie, cz.1 Marketing towarów rolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Fonsah G. 2004: Price Distortion In the Vegetable Industry, Economic Practices Section of Georgia Vegetable Extension-Research Report: s. 153-157. The University of Georgia, www.caes.uga.edu/commodities/fruits/veg/pubs/2004

Grontkowska A., Klepacki B. 2006: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Format-AB, Warszawa.

Jeznach M. 2007: Podstawy marketingu żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Juchniewicz M. 2002: Zmienność i transmisja cen na rynku wieprzowiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Khan A. 2007: Investment Opportunity Profile for Off Season Vegetable Farming in NWFP, www. unido.org/fileadmin/user_media/UNIDO

Kowalski A. 2007: Istota i funkcjonowanie rynku żywnościowego i rolnego, [w:] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, (red.) W. Rembisz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.

Królikowski Z. 2007: Ceny dóbr i usług w produktach rolnych jako ekwiwalentach w długim okresie- wybrane aspekty, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomia", nr 47, s.133-141.

Makosz E. 1999: Ekonomiczne problemy krajowego sadownictwa i sposoby ich rozwiązywania przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, [w] Ekonomiczne problemy krajowego ogrodnictwa i sposoby ich rozwiązywania przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Mat.konf., Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, s. 82-194.

Milewski R. 2006: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.

Ożarowska K., Skierkowski J., Szklarska J. 1990: Możliwości i uwarunkowania rozwoju produkcji warzyw do roku 2000, [w:] Prognoza rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 2010, (red.) Z. Grochowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 137-139.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. GUS, Warszawa.

Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa - stan i perspektywy 2004, 2006, 2009, 2011, Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa.

Szwacka-Salmonowicz J. 1991: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania popytu na owoce i warzywa w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa.

Wawrzyniak J. 1998a: Nowe technologie a skutki ekonomiczne w produkcji warzyw, [w] Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa w reformującej się gospodarce, (red.) J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Drukarnia-Prodruk, Poznań s. 73-77.

Wawrzyniak J. 1998b: Sezonowość podaży owoców i warzyw na targowisku detalicznym, [w] Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa w reformującej się gospodarce, (red.) J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Drukarnia-Prodruk, Poznań s.145-146.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>