Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Lidia Gunerka
Dawid Olewnicki


Słowa kluczowe : ogrodnictwo, areał upraw, ilość gospodarstw, struktura obszarowa
Abstrakt
W pracy badano użytkowanie gruntów z produkcją ogrodniczą w Polsce w 2002 i 2010 roku. Analizowano areał upraw, liczbę gospodarstw, średnią powierzchnię uprawy i strukturę obszarową w poszczególnych działach ogrodnictwa oraz strukturę użytkowania gruntów. Badania wykazały wzrost udziału ogrodnictwa w powierzchni użytków rolnych, a w samej powierzchni z produkcją ogrodniczą umocnienie się czołowej pozycji sadownictwa i wzrost udziału kwiaciarstwa, natomiast spadek udziału warzywnictwa. We wszystkich działach wzrósł średni areał upraw, ale produkcja ogrodnicza w dalszym ciągu jest bardzo rozdrobniona. Aż 68-88% upraw w gruncie ma poniżej 1 ha, a 64-70% upraw pod osłonami poniżej 0,3 ha.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Gunerka, L., & Olewnicki, D. (2013). Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(3), 62–72. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.3.37
Bibliografia

Babiak J. 2010: Zmiany w strukturze rolnictwa Unii Europejskiej, Roczniki Integracji Europejskiej, nr 4, s. 89-91, http://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream10593/1512/babiak.pdf, odczyt 02.2013. (Crossref)

Bożek J. 2010: Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, "Oeconomia", nr 9(3), s.17-23. http://acta_oeconomia.sggw.pl, odczyt 03.2013. (Crossref)

Bożek J., Bogacz D. 2012: Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 22-24. http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/20/21-38.pdf, odczyt 03.2013.

Brzozowski P. 2009: Rola postępu w rozwoju produkcji jabłek w Polsce w ostatnim 50-leciu, "Zeszyty Naukowe IS iK w Skierniewicach", t. 17, s. 53-64.

Csaki C., Nucifora A. 2001: The Agrarian Economies of Central-Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States: an Update on Status and Progress in 2001, ECSSD Environmentally and Socially Sustainable Development Working Paper, nr 36, s. 25-116. http://scholar.google.pl, odczyt 02.2013.

Diepen C., Rabbinge R. 2000: Changes in agriculture and land use in Europe, "European Journal of Agronomy", nr 13, s. 85-100. http://scholar.google.pl, odczyt 02.1023. (Crossref)

Filipiak T., Maciejczak M. 2008: Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 95, 97-108. (Crossref)

Frankowska M. 2011: Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności regionalnych sieci kooperacyjnych, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", t. 32, s. 102-117.

Gunerka L. 2013: Zmiany w produkcji ogrodniczej w Polsce w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002 i 2010, praca magisterska, SGGW. (Crossref)

Jabłońska L. 2004: Polskie kwiaciarstwo w statystyce, "Ogrodnictwo", nr 3, s. 17-18.

Jabłońska L. 2008: Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych, Roczniki Naukowe SERiA, 10(4), 124-129. (Crossref)

Jabłońska L., Brejtkopf M., Olewnicki D. 2012: Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(2), 104-113.

Jabłońska L., Olewnicki D. 2009: Zmiany warunków gospodarowania producentów owoców w Polsce w latach 2003-2008, [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych - V Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej, BASF Polska, Katedra Sadownictwa SGGW. Warszawa, s. 97-107.

Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XX I w., "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(XX VI), z. 4, s. 89-97. (Crossref)

Jabłońska L., Olewnicki D. 2012: Ceny owoców deserowych na polskim rynku hurtowym w latach 2003-2010, Roczniki Naukowe SERiA, 14(3), 114-120.

Kuboń M., Michałek R. 2010: Ekologiczne i społeczne konsekwencje postępu naukowo-technicznego w rolnictwie, "Inżynieria Rolnicza", nr 7(125), s. 145-151.

Kuzior A. 2010: Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, "Problemy ekorozwoju - Problems of sustainable development", t. 5, z. 1, s. 81-89. http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no9/h.pdf, odczyt 02.2013.

Malaga-Toboła U. 2008: Wskaźnik technicznego uzbrojenia a wydajność pracy w aspekcie uproszczenia produkcji roślinnej, "Inżynieria Rolnicza", nr 2(100), s. 195-201.

Marosz A. 2004: Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, praca doktorska, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Mieszkowska L. 2005: Ceny środków produkcji dla rolnictwa, [w] Stan równowagi polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Raport 1, IERiGŻ-PIB.

Nosecka B. 2011: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Seria: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB.

Olewnicki D. 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, praca doktorska. SGGW, Warszawa.

Poniatowska-Jaksch M. 2007: Koncentracja działalności gospodarczej - ewolucja koncepcji badawczej, http://www.sgh.pl/katedry/kge/mdp/atomnewsitem.2007-05-05.0652955173/, odczyt 01.2013.

Raport wyników. Powszechny Spis Rolny 2002, 2010. GUS, Warszawa.

Stefko O. 2011: Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(XX VI), z. 2, s. 116-124. (Crossref)

Szubert M. 2012: Zmiany w produkcji ogrodniczej w gruncie w Holandii w latach 2000-2010, praca magisterska, SGGW.

Uprawy ogrodnicze, Powszechny Spis Rolny 2002, 2010. GUS, Warszawa.

Wróblewska W. 2009: Produkcja cebul i bulw kwiatowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 7(XXII), s. 154-163. (Crossref)

Wyniki produkcji roślinnej. 2012: GUS, Warszawa.

Ziętara W. 2009: Model polskiego rolnictwa - wobec aktualnych wyzwań, "Zeszyty Naukowe SGGW- Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 73, s. 5-21.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>