Efektywność produkcji polskich gospodarstw ogrodniczych

Main Article Content

Olga Stefko
Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki


Słowa kluczowe : efektywność produkcji, gospodarstwa ogrodnicze, globalizacja ekonomiczna
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie zmian efektywności produkcji polskich gospodarstw ogrodniczych na przykładzie różnych rodzajów produkcji ogrodniczej. Poddano w wątpliwość tezę o konieczności dążenia do maksymalizacji powierzchni, specjalizacji i intensyfikacji produkcji. Wykazano słuszność wspierania rozwoju małych gospodarstw, obsługujących wąski segment rynku. Analizy oparto na niepublikowanych danych pochodzących z FADN z lat 2004-2009.

Article Details

Jak cytować
Stefko, O., Jabłońska, L., & Olewnicki, D. (2014). Efektywność produkcji polskich gospodarstw ogrodniczych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(1), 82–89. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.1.8
Bibliografia

Coleman W., Grant W., Josling T. 2004: Agriculture in the Global Economy, Edward Elgar Published Limited, Cheltenham, UK, 94-99. (Crossref)

Czyżewski B. 2006: Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne, INE PAN, Warszawa, 170-175.

Hunek T. 2006: Modelowanie plasowania sektora rolnego Polski w poszerzonej Unii Europejskiej, [w] Perspektywy rolniczej Polski w Unii Europejskiej - 25, T. Hunek (red.), Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 15.

Jabłońska L. 1995: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Jachimowski Ł. 2011: Analiza porównawcza wybranych elementów rachunkowości rolnej według FADN w polskich gospodarstwach sadowniczych i warzywniczych w latach 2004-2009, praca magisterska, promotor Ewa Matejek, SPEiOO, SGGW, Warszawa.

Królak M. 2011: Efektywność produkcji w gospodarstwach ogrodniczych z uprawami warzyw i kwiatów pod osłonami wysokimi na podstawie FADN w latach 2004-2009, praca magisterska, promotor Ewa Matejek, SPEiOO, SGGW, Warszawa.

Morady M., Wilkin J. 2003: Na prostej? Polska w przededniu członkowstwa w UE, EU - monitoring VII, Kraków, 134.

Orłowska M. 2006: Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji, "Acta Scientarum Polonarum, Oeconomia", nr 9(2), s, 121-139.

Pazio W. 2011: Economic Situation of the Polish Friut Growers in the Period 1999-2009, "Acta Scientarum Polonarum, Oeconomia", nr 10(3), 123-134.

Pretty J. 2008: Agricultural Sustainability: Concepts, Principles and Evidence, "Philosophical Transactions of the Royal Society B", 447. (Crossref)

Ryś-Jurek R., Stefko O. 2012: Wyniki produkcyjne, ekonomiczne i finansowe gospodarstw ogrodniczych według ich wielkości ekonomicznej w Polsce i w UE-27 w 2009 roku na podstawie danych FADN, "Wieś i Rolnictwo", 3/156, PAN, IRWIR, Warszawa, 113-129.

Scollan N. 2013: Creation the Influence of Science on Food Production Sector, [w] Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywności, PZPBM, Gdańsk, 13-15.

Zawojska A. 2006: Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa - protekcjonizm kontra liberalizm. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 92(2), 62–72. (Crossref)

Zegar J.S. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ziętara, W. (2009). Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (73), 5–21. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>