Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju ogrodnictwa

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Dawid Olewnicki


Słowa kluczowe : ogrodnictwo, rolnictwo, ekonomia
Abstrakt
Celem pracy jest zaprezentowanie rozwoju myśli ekonomicznej oraz nauk ekonomicznych w zakresie rolnictwa oraz ogrodnictwa. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że rozwój myśli ekonomicznej w rolnictwie i wszystkie obserwowane w nim zjawiska oraz prawidłowości mają podobny przebieg zarówno w tym sektorze, jak i w jego integralnej części, tj. ogrodnictwie. Czynnikiem wyodrębniającym ogrodnictwo i integrującym je wewnętrznie jest jego wysoka intensywność. Rozwój nauk ekonomicznych w ogrodnictwie od dziesiątek lat przyczynia się do wzrostu tej intensywności w wyniku racjonalnego wykorzystania wszystkich czynników wytwórczych.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Olewnicki, D. (2014). Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju ogrodnictwa. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 16–24. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.28
Bibliografia

Brzeziński J. 1912: Uwagi ogólne o produkcji sadowniczej i handlu owocami, Wydawnictwo Drukarni "Czasu", Kraków, 3-130.

Ciechomski W. 2000: Uwarunkowania i szanse rozwoju sektora ogrodniczego, "Ogrodnictwo", 2, 3-7.

Ciechomski W. 2002: Ocena możliwości poprawy konkurencyjności produktów ogrodniczych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (46), 59-65.

Gutowska J. 1977: O nauczaniu historii ogrodnictwa w wyższych szkołach PRL, "Kwartalnik historii nauki i techniki", 22(3), 609-612.

Jabłońska L. 2005: Rozwój polskiego kwiaciarstwa w minionym 15-leciu, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", 504, 21-31.

Jabłońska L. 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Klepacki B. 2013a: Ewolucja nauk ekonomiczno-rolniczych, [w] Znaczenie rolnictwa - perspektywa historyczna i międzynarodowa, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa, 45-50.

Klepacki B. 2013b: Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju rolnictwa, "Biuletyn Informacyjny UR w Krakowie 2013", nr 6, 10-15.

Krusze N. 1964: Gospodarka ogrodnicza w Polsce, PWRiL, Warszawa.

Krusze N. 1974: Ekonomiczne znaczenie ogrodnictwa w wysokorozwiniętych krajach europejskich klimatu umiarkowanego. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa", z. 6.

Krusze N. 1977: Specyficzne funkcje i cechy ogrodnictwa na tle pozostałej produkcji roślinnej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 81(4), 125-138.

Krusze N.1982: Ogólna ekonomika ogrodnictwa, PWRiL, Warszawa.

Kwaśnicki W. 2003: Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej. Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.

Malepszy S. 1996: 75 lat działalności Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, [w] Polskie ogrodnictwo wobec integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW w Warszawie.

Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.

Olewnicki D. 2011. Przemiany w gospodarce ogrodniczej w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, Praca doktorska. SGGW, Warszawa.

Skódlarski J. 2006: Wcielenia Bony Sforza d'Aragona (1494-1557), "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", 9(2) s. 115-122.

Stefko O., Ciesielska B. 2013: Znaczenie kapitałochłonności w ogrodnictwie, tłumaczenie z "Journal of Agribusiness and Rural Development", www.jard.edu.pl, 161-168.

Wawrzyniak J. 1998: Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa w reformującej się w gospodarce, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 73-77.

Woś. A. 2000: Udział rolnictwa w tworzeniu produktu społecznego i zatrudnienie rolnicze, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2-3, 3-11.

Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 28-36.

Ziętara W. 2009: Model polskiego rolnictwa - wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (73), 5-21. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 3 > >>