Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki


Słowa kluczowe : import, eksport, kwiaty cięte, róże, goździki, chryzantemy, storczyki
Abstrakt
W pracy badano zmiany w imporcie i eksporcie kwiatów ciętych ogółem oraz poszczególnych gatunków oznaczonych kodami CN w długim okresie (lata 1996-2011) oraz w dwóch podokresach (przed akcesją i po akcesji Polski do UE). Analizowano kierunek i dynamikę zmian, strukturę asortymentową, saldo obrotów oraz kierunki importu i eksportu. Z badań wynika, że handel zagraniczny kwiatami ciętymi charakteryzowało pogłębianie ujemnego salda obrotów, pomimo spowolnienia wzrostu importu przy zwiększeniu dynamiki wzrostu eksportu po 2004 roku. W badanym okresie podstawą importu były róże przeznaczone na rynek wewnętrzny i chryzantemy, podlegające w znacznej części reeksportowi. Wartość ich eksportu wzrastała, malała zaś ilość eksportowanych róż. Akcesja Polski do UE nie miała istotnego wpływu na import i eksport kwiatów ciętych, choć w przypadku eksportu spowodowała urealnienie gromadzonych danych.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., & Olewnicki, D. (2013). Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(1), 197–210. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.1.18
Bibliografia

Graaf H. 2003: Costa Rica's strategy to compete: Add value and diversify, "ForaCulture International", December, s. 26-29.

Green D. 2010: Ethiopian flower export's 97% value reaches Ethiopia, www.ethiopanreview.com/content/29573 [data odczytu: czerwiec 2012].

Hornberger K., Ndiritu N., Ponce-Brito L., Tashu M., Watt T. 2007: Kenya's Cut-Flower Cluster, www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/Kenya, [data odczytu: lipiec 2012].

In Kenya, flowers for Europe reap hunger and destruction, 2011: http://climateandcapitalism.com/2011/10/23/in. [data odczytu: listopad 2012].

Jabłońska L. 1995: Rynek kwiaciarski w Polsce w latach 1988-1993, "Postępy Nauk Rolniczych", nr 5, s. 89-101.

Jabłońska L. 2003: Rynek kwiatów ciętych i roślin doniczkowych w Polsce, "BOSS Informacje Ekonomiczne Sp z o.o.", maszynopis, Warszawa.

Jabłońska L. 2004a: Analiza sektora PKD 51.22.Z pt. "Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin" dla potrzeb wsparcia działań inwestycyjnych na rzecz poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich", maszynopis, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Jabłońska L. 2004b: Polskie kwiaciarstwo na tle zmian zachodzących w kwiaciarstwie Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 18-26.

Jabłońska L. 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w., "Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego", tom 11 (XXVI), z. 4, s. 89-97. (Crossref)

Jabłońska L., Olewnicki D., Kowalczyk A. 2012: Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009, "Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12 (XXVII), z. 2, s. 25-35. (Crossref)

Kowalczyk A. 2011: Analiza handlu zagranicznego roślinami ozdobnymi w Polsce w latach 1996-2009, praca magisterska, SGGW.

Petitjean M.F. 2002: Booming floriculture in Africa, "ForaCulture International", June, s. 16-21.

Pizano M. 2003: Uganda: On the rise, "ForaCulture International", November, s. 18-22. (Crossref)

Pizano M. 2004: Zimbabwe: Still blooming, "ForaCulture International", Decembre, s. 28-29.

Pizano M. 2006: Meksyk. Flower Sector Valued at US $400Million, "ForaCulture International", November/December, s. 20-21.

Szczypek K. 2012: Charakterystyka importu i eksportu kwiatów ciętych w Polsce w latach 2005-2009, praca magisterska, SGGW.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>