Awersja do ryzyka a skłonność rolników do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych

Main Article Content

Piotr Sulewski


Słowa kluczowe : awersja do ryzyka, rolnictwo, zmiany
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano zależność między częstotliwością zmian doko­nywanych w gospodarstwach rolnych a stopniem awersji do ryzyka rolników. Przeprowadzone badanie wykazało, że liczba zmian dotyczących podstawowych obszarów funkcjonowania gospodarstw znacząco różniła się w zależności od stopnia awersji do ryzyka. Zaobserwowano, że rolnicy o niskim poziomie awersji do ryzyka znacznie częściej wprowadzali lub planowali wprowadzanie zmian, podczas gdy wysoki poziom awersji wiązał się zazwyczaj z niższą częstotliwością wdrażania zmian. Dokonane obserwacje prowadzą do wniosku, że postawa rolników względem ryzyka może stanowić ważny element w procesie zmian strukturalnych w rolnictwie.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P. (2015). Awersja do ryzyka a skłonność rolników do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(4), 41–49. https://doi.org/10.22630/RNR.2015.102.4.35
Bibliografia

Arrow Kenneth, 1965: Aspects of the Theory of Risk Bearing, Yrjo Jahnsson Saatio, Helsinki, 28-45.

Bard Sharon, Barry Peter, 2001: Assessing Farmers' Attitudes Toward Risk Using The "Closing In Method", "Journal of Agricultural and Resource Economics", vol. 26, no. 1. s. 248-260.

Carr David, Hard Kevin, Trahant William, 1998: Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 69-89.

Czyżewski Andrzej, 2006: Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie, [w] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, red. Michał Jerzak, Andrzej Czyżewski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 17-47.

Dohmen Thomas, Falk Armin, Huffman David, Sunde Uwe, Schupp Jürgen, Wagner Gert, 2011: Individual risk attitudes: measurement, determinants and behavioral consequences, "Journal of the European Economic Association", 9 (3), 522-550. (Crossref)

Donati Michele, Menozzi Davide, Fioravanzi Martina, 2015: Understanding farmers' responses to CAP reform, "New Medit", 3/2015, 29-39.

FADN 2012: Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla polskiego FADN w 2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1-8.

Gallup Europe, 2000: Eurobarometr 2000 - Flasch Survey 86. Farmers' Attitudes Towards the CAP, Analytical Report, 12/2000, 1-26.

Halamska Maria, Lamarche Hugues, Maurel Marie-Claude, 2003: Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 43-169.

Józwiak Wojciech, 2003: Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002, GUS, Warszawa, 10-240.

Józwiak Wojciech, Ziętara Wojciech, 2013: Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa, 8-11, 7.

Kiełbasa Barbara, Puchała Jacek, 2015: Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 17(1), 107-111.

Majewski Edward, Perepeczko Barbara, 2001: Rolnicy - ich postawy i poglądy, [w] Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań, red. Edward Majewski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa s. 164-184.

Meuwissen Miranda, Asseldonk van A.P.Marcel, Huirne Ruud, 2008: Income stabilization in Agriculture; reflections on an EU-Project. Income Stabilization in European Agriculture. Design and Economic Impact on Risk Management tools, Wageningen Academic Publishers, 17-176. (Crossref)

Meuwissen Miranda, Hardaker John Brian, Huirne Ruud, Dijkhuizen A.A. 2001: Sharing risk in agriculture: principles and empirical results, "Netherlands Journal of Agricultural Science", 49, 343-356. (Crossref)

Meuwissen Miranda, Huirne Ruud, Hardaker John Brian, 1999: Perceptions of risks and risk management strategies; an analysis of Dutch livestock farmers, AAEA Annual Meeting, August 8-11, Nashville, Tennessee.

Outreville J. Francois, 2015: The relationship between relative risk aversion and the level of education: a survey and implications for the demand for life insurance, "Journal of Economic Surveys", vol. 29, no. 1, 97-111. (Crossref)

OECD, 2011: Managing Risk in Agriculture. Policy Assessment and Design, OECD Publishing, 61.

Podedworna Hanna, 2005: Tożsamość «farmerów» (nowoczesnych producentów żywności) jako przykład nowej tożsamości rolników, "Wieś i Rolnictwo", Suplement do nr 3(128), Warszawa, 88-106.

Pratt John, 1964: Risk Aversion in the Small and in the Large, "Econometrica", 32, 122-136. (Crossref)

Rosner Andrzej, 1995: Rolnicy '92. Wybrane wyniki sondażowe, [w] Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań, red. Barbara Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa, 80-86.

Sobka Mariusz, 2014: Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin, 9.

Sulewski Piotr 2015: Ekonomiczny wymiar ryzyka produkcyjnego w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 19-22, 31, 182-185.

Warren Martyn, 1990: Attitudes To Change, Training and Advice, "Farm Management", vol. 7, no. 4, Winter 1989/1990, 199-208.

Walas-Trębacz Jolanta, 2009: Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), t. 2, 31-41.

Wąs Adam, 2013: Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 29-57, 39-70, 133-135.

Wilkin Jerzy, 2006: Sami swoi? Rolnicy w UE, [w] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, 9-20.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>