Ekonomiczna efektywność gospodarowania w zależności od formy własności użytkowanej ziemi

Main Article Content

Adam Kagan
Wojciech Ziętara


Słowa kluczowe : formy własności ziemi, systemy użytkowania ziemi, gospodarstwa rolnicze, dzierżawa ziemi, efektywność ekonomiczna gospodarowania
Abstrakt
W artykule przedstawiono ekonomiczną efektywność gospodarowania dzierżawców w porównaniu do gospodarstw użytkujących własną ziemię. Badania przeprowadzono na wybranych grupach spółek z o.o. użytkujących grunty dzierżawione (grupa 1.), własne, ale ze znaczącym udziałem kapitału obcego (grupa 2.) i własne z przewagą kapitału własnego (grupa 3.), biorących udział w „Rankingu 300” prowadzonym przez IERiGŻ-PIB w latach 2009-2014. W badaniu przyjęto, że dzierżawa ziemi umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej przynoszącej wyższe bieżące efekty ekonomiczne z użytkowanych gruntów niż w sytuacji posiadania ich na własność. Przeprowadzone badania potwierdziły przyjętą hipotezę. Gospodarstwa prowadzone przez dzierżawców uzyskały wyższe wartości wskaźników zyskowności ziemi, pracy, aktywów i kapitału własnego niż gospodarstwa użytkujące własną ziemię. W odniesieniu do produktywności ziemi, pracy i kapitału lepsze efekty uzyskały gospodarstwa grupy 3.

Article Details

Jak cytować
Kagan, A., & Ziętara, W. (2018). Ekonomiczna efektywność gospodarowania w zależności od formy własności użytkowanej ziemi. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 25–37. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.13
Bibliografia

Abdulai Awudu, Owusu Victor, Goetz Renan 2011: Land tenure differences and investment in land improvement measures: Theoretical and empirical analyses, „Journal of Development Economics”, vol. 96, no. 1, s. 68-71. (Crossref)

Arnot D. Chris, Luckert K. Martin, Boxall C. Peter 2011: What is tenure security? Conceptual implications for empirical analysis, „Land Economics”, vol. 87, no. 2, s 297-300. (Crossref)

Begg David, Fischer Stanley, Dornbusz Rudiger 1993: Ekonomia, PWE, Warszawa.

Brinkmann T. 1992: Die Ökonomik des landwirtschaftlichen Betriebes. [w] Grundriss der Sozialoekonomik, Tübingen, s. 12.

Czyżewski Bazyli, Trojanek Radosław 2016: Czynniki wartości ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów wiejskich w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 2, s. 10. (Crossref)

Gruszczyński Marek (red.) 2012: Mikroekonometria: Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna & Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 268-273.

GUS 2017: Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa.Hawawini Gabriel, Viallet Claude 2007: Finanse menedżerskie, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 52-54.

Kagan Adam, Adamski Marcin, Kulawik Jacek 2012: Funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych a postęp biologiczny, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 20-23.

Kagan Adam, Ziętara Wojciech 2017: Ekonomiczna efektywność gospodarowania – dzierżawca czy właściciel (próba oceny), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3, s. 75.

Mądra Magdalena 2009: Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G”, T. 96, z. 3, s. 192.

Pawlik Stefan 1922: Dzierżawa i umowa dzierżawna, Księgarnia rolnicza, Praktyczna Encyklopedia Gospodarstwa Wiejskiego, nr 39-40, s. 10-15.

Pomykalska Bożena, Pomykalski Przemysław 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 270-274.

Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2016 roku, 2018: IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 4-5.

Raport Agencji Nieruchomości Rolnych za 2016 r., ANR, Warszawa 2017, s. 22.

Sikorska Alina 2013: Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 10-11.

Statistisches Jahrbuch über Ernährunug 2011-2015: Landwirtschaft und Forsten 2009-2014, Landwirtschaftsverlag, Münster.

Ziętara Wojciech 2016: Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki, „Roczniki Naukowe SERiA”, T. XVIII, z. 3, s. 305-308.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>