Suburbanizacja strefy podmiejskiej Lublina

Main Article Content

Maria Miczyńska-Kowalska


Słowa kluczowe : suburbanizacja, strefa podmiejska, rozwój obszarów wiejskich, migracje
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę dotyczącą suburbanizacji strefy podmiejskiej na przykładzie gmin przyległych do miasta Lublin: Głuska, Jastkowa, Konopnicy, Niedrzwicy Dużej, Niemiec oraz Wólki. Celem badań było wskazanie specyfiki procesu suburbanizacji i zmian w latach 1995-2017 w strefie podmiejskiej, na przykładzie wymienionych gmin. W opracowaniu uwzględniono wymiar demograficzny i ekonomiczny zmian. Oceny procesu suburbanizacji strefy podmiejskiej Lublina dokonano na podstawie liczby ludności w gminach, zmian w poziomie migracji z miast do gmin ościennych Lublina, liczby osób prowadzących działalność gospodarczą, liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy, struktury zatrudnienia i liczby mieszkań. W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dostępne statystyki Banku Danych Lokalnych GUS.

Article Details

Jak cytować
Miczyńska-Kowalska, M. (2019). Suburbanizacja strefy podmiejskiej Lublina. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106(1), 72–86. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.6
Bibliografia

Bank Danych lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.

Berentsen William, Roosaare Jurii, Samara Paul J. 2007: Suburbanisation and landscape change in Connecticut: Repetition of the patterns in Estonia and Elsewhere in Central Europe, Department of Geography, University of Connecticut Storrs, Connecticut 06269-2148, USA; Institute of Geography, Tartu University, Tartu 51014, Estonia, 2007, s. 2.

Czerny Mirosława 2016: Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 25.

Degórska Bożena 2017: Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy. Kontekst ekologiczno-krajobrazowy, INVEST-DRUK, Warszawa, s. 44.

Kawczyńska-Butrym Zofia 2009: Migracje. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin, s. 13-14.

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Warszawa styczeń 2010, (http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/rozne_agenda_itp_/2010.03-KROWaxc.pdf), 22.02.2019.

Kneebone Elizabeth, Garr Emily 2010: The Suburbanization of Poverty: Trends in Metropolitan America, 2000 to 2008, Metropolitan Policy Program at Brookings, Brookings.

Kosiński Wojciech 2016: Paradygmat miasta XXI wieku, Wydawnictwo PK, Kraków, s. 167.

Lorens Piotr 2005: Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, nr 7, Warszawa, s. 19.

Reckien Diana 2014: The social dynamics of suburbanization: insights from a qualitative model, Center for Research on Environmental Decisions (CRED), Columbia University, Columbia, s. 7

Rosner Andrzej 2009: Problem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w wymiarze przestrzennym, [w] B. Fiedor Bogusław, Jończy Romuald (red.), Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, UE we Wrocławiu, Wrocław.

Solarek Krystyna 2013: Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń, Zeszyt Architektura nr 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s.7.

Staszewska Sylwia 2013: Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 18.

Strategia rozwoju Gminy Głusk na lata 2015-2020, 2015 (http://www.glusk.pl/?attachment_id=99), 22.02.2019.

Strategia rozwoju Gminy Konopnica na lata 2016-2022, 2016 (http://www.konopnica.eu/ wp-content/uploads/2016/06/UGK_Strategia_Rozwoju_10_02_2016.pdf), 22.02.2019.

Strategia rozwoju Gminy Niedrzwica Duża na lata 2008-2020, 2008 (http://old.niedrzwicaduza.pl/UserFiles/File/Strategia/Strategia Rozwoju Gminy Niedrzwica Duza na l. 2008-2020.pdf), 22.02.2019.

Strategia rozwoju Gminy Niemce na lata 2015-2020, 2015 (https://ugniemce.bip. lubelskie.pl/upload/pliki//Strategia_Rozwoju_Gminy_Niemce_na_lata_2015-2020.pdf), 22.02.2019.

Strategia rozwoju Gminy Wólka na lata 2007-2020, 2007 (https://docplayer.pl/5064217-Strategia-rozwoju-gminy-wolka-na-lata-2007-2020.html), 22.02.2019.

Strategia rozwoju lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020, 2015 (https://www.jastkow.pl/f/23682/2146/Strategia_gminy_Jastk%C3%B3w_na_lata_2015-2020-3__dokument_obowi-%C4%85zuj%C4%85cy_.pdf), 22.02.2019.

Zborowski Andrzej, Chaberko Tomasz, Kretowicz Paweł 2011: Procesy suburbanizacji rezydencjonalnej w regionie miejskim Krakowa. Przemiany społeczno-przestrzenne, [w] Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta (red.) Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 52-56.

Zuziak Zbigniew 2005: Przestrzenie publiczne - strategie budowania, [w] Gzell Sławomir (red.) Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, „Urbanistyka” Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe 10/2005, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2005, s.28-38.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.