Ryzyko cenowe a zmienność cen i relacji cenowych w rolnictwie

Main Article Content

Mariusz Hamulczuk


Słowa kluczowe : zmienność cen, ryzyko cenowe, rolnictwo
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych podstaw pomiaru zmienności i ryzyka cenowego w rolnictwie oraz empiryczny szacunek zmienności cen i relacji cenowych na wybranych rynkach. Punktem wyjścia do zdefiniowania ryzyka cenowego była możliwość realizacji funkcji celu podmiotu gospodarczego w krótkim okresie. Do oceny zmienności cen wykorzystano bezwarunkowe i warunkowe miary zmienności. Uzyskane wyniki wskazują, że ryzyko cenowe szacowane na podstawie szeregów czasowych cen rolnych może różnić się od ryzyka oszacowanego na podstawie relacji cenowych.

Article Details

Jak cytować
Hamulczuk, M. (2014). Ryzyko cenowe a zmienność cen i relacji cenowych w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 54–67. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.53
Bibliografia

Alexander Carol, 1996: Risk Management and Analysis, John Wiley & Sons, London.

Augustyńska-Grzymek Irena, red. 2014: Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2012-2013 (wyniki rachunku symulacyjnego), IERI GŻ-PI B Warszawa.

Bester Alan, 1999: Seasonal Patterns In Futures Market Volatility: A P-GARCH Approach, "Duke Journal of Economics", 11, 65-102.

Bollerslev Tim, 1986: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics", 31, 307-327. (Crossref)

Bollerslev Tim, 2010: Glossary to ARCH (GARCH), [w] Volatility and Time Series Econometrics: Essays in Honor of Robert F. Engle, Tim Bollerslev, Jeffrey R. Russell, Mark Watson (red.), Oxford University Press, 137-163. (Crossref)

Borkowski Bolesław, Krawiec Monika, 2009: Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych, [w] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne, Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 47-82.

Diebold Francis X., Hickman Andrew, Inoue Atsushi, Schuermann Til, 1997: Converting 1-Day Volatility to h-Day Volatility: Scaling by Root-h is Worse than You Think, Wharton Financial Institutions Center, Working Paper, 97-34.

Doman Małgorzata, Doman Ryszard, 2009: Modelowanie zmienności i ryzyka, Wolters Kluwer, Kraków.

Doornik Jurgen A., Hansen Henrik, 2008: An Omnibus test for univariate and multivariate normality, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 70, 927-939. (Crossref)

Engle Robert, 1982: Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, "Econometrica", 50, 987-1008. (Crossref)

Figiel Szczepan, Hamulczuk Mariusz, Klimkowski Cezary, 2012: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy", 559, IERI GŻ-PI B, Warszawa.

Hamulczuk Mariusz, 2011: Stopień agregacji przestrzennej a zmienność szeregów czasowych cen surowców rolnych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", t. XII /2, SGGW Warszawa, 180-190.

Hamulczuk Mariusz, Rembisz Włodzimierz, 2008: Rynkowe uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego, [w] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne, Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 13-27.

Historical price volatility, 2009: European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Directorate L. Economic analysis, perspectives and evaluations, L. 5, Agricultural trade policy analysis.

Jajuga Krzysztof, 2009: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalski Andrzej, Rembisz Włodzimierz, 2005: Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Maddala Gangadharrao S. 2006: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moledina Amyaz A., Roe Terry L., Shane Mathew, 2004: Measurement of commodity price volatility and the welfare consequences of eliminating volatility, Paper Presented at the AAEA Annual meeting on August 1-4, 2004, Denver, 1-25.

Pawlak Jan, 2012: Zużycie oleju napędowego w rolnictwie polskim, "Problemy Inżynierii Rolniczej", 2012 (VII -IX), z. 3(77), 57-64.

Piot-Lepetit·Isabelle, M'Barek Robert, red. 2011: Methods to Analyse Agricultural Commodity Price Volatility, Springer. (Crossref)

Prakash Adam, red. 2011: Safeguarding food security in volatile global markets, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 1-619.

Price volatility in food and agricultural markets: Policy responses, 2011, FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI and the UN HLTF, 1-68.

Rembisz Włodzimierz, 2013: Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Wizja Press&IT, Warszawa.

Schwert William, 1989: Why Does Stock Market Volatility Change over Time?, "Journal of Finance", 44, 1115-1153. (Crossref)

Skarżyńska Aldona, red. 2011: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2011 roku, IER GŻ-PI B, Warszawa.

Taylor Stephen, 1986: Modeling Financial Time Series, New York, NY: Wiley.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.