Źródła przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych wykorzystujących aktywa z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Main Article Content

Katarzyna Chrobocińska
Katarzyna Łukiewska


Słowa kluczowe : źródła przewagi konkurencyjnej, konkurencyjność gospodarstw rolnych
Abstrakt
W opracowaniu określono najważniejsze źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarstwach rolnych wykorzystujących w działalności grunty pochodzące z ZWRSP. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Celem badań była ocena częstotliwości wykorzystania źródeł przewagi konkurencyjnej w gospodarstwach rolnych wykorzystujących aktywa pochodzące z ZWRSP. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że do najczęściej wykorzystywanych w praktyce źródeł przewagi konkurencyjnej wszyscy respondenci zaliczyli: możliwości wykorzystania większej powierzchni gruntów rolnych, niskie koszty, doświadczenie i umiejętność zarządzania firmą, skalę produkcji oraz postęp technologiczny i inwestycje.

Article Details

Jak cytować
Chrobocińska, K., & Łukiewska, K. (2018). Źródła przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych wykorzystujących aktywa z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 59–70. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.16
Bibliografia

Białasiewicz Maria 2010: Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 17, s. 64-68.

Godlewska-Majkowska Hanna, Skrzypek Elżbieta, Płonka Maria 2016: Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor-Wiedza-Przestrzeń, Texter, Warszawa, s. 11, 24, 28.

Góral Justyna 2017: W Polsce rolnictwo opłaca się od 50 ha. Obserwatorfinansowy.pl https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/w-polsce-rolnictwo-oplaca-sie-od-50-hektarow/ (dostęp 19.09.2018).

Juchniewicz Małgorzata, Chrobocińska Katarzyna, Nasalski Zbigniew 2014: Konkurencyjnośćpodmiotów gospodarczych użytkujących Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim,Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn,s. 109-114. (Crossref)

Juchniewicz Małgorzata, Chrobocińska Katarzyna, Łukiewska Katarzyna, Nasalski Zbigniew 2016: Uwarunkowania działalności gospodarczej jednostek użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn, s. 19-20.

Kotler Philip 2005: Dziesięćśmiertelnych grzechów marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 41.

Mioduszewski Jarosław, Niedzielski Eugeniusz 2012: Rola dzierżawy w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, Wydawnictwo PTE w Olsztynie, Olsztyn, s. 50, 114.

Nosecka Bożena 2011: Specyfika rolnictwa w badaniach konkurencyjności [w] Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, Bożena Nosecka, Karolina Pawlak, Walenty Poczta (red.), IERGiŻ-PIB, Warszawa, s. 22-23, 33-34.

Nosecka Bożena 2014: Specyfika sektora rolno-spożywczego w stosowaniu badań nad czynnikami zdolności konkurencyjnej [w] Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i w Unii Europejskiej, Bożena Nosecka, Karolina Pawlak (red.), IERGiŻ-PIB, Warszawa, s. 38-39.

Nowak Anna 2013: Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica”, 299(70), s. 159-168.

Pierścionek Zdzisław 2007: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 164–165, 199-200.

Piotrowski Maciej, Thlon Michał, Marciniak-Piotrowska Magdalena, Krawczyk Krystian, Szawiec Piotr, Szczerbik Anna, Kuźma Konrad, Kowalczyk Artur 2013: Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności. Raport końcowy z badania pogłębionego, Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą, s. 66 (http://rszzg.lubelskie.pl/dzialania-branzowe/asset_publisher/yEuq2Ltg7e7c/content/ raport-koncowy-z-badania-poglebionego-pn-%E2%80%9Eanaliza-podmiotow-oraz-powiazan-kooperacyjnych-w-sektorze-rolno-spozywczym-w-kontekscie-zarzadzania-regional;jsessionid=E47531C2D182D88`062B94A3BB8935BE6.liferay2) dostęp 08.05.2018.

Porter Michael E. 2001: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 246.

Sadowski Adam, Mioduszewski Jarosław 2015: Dzierżawa jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim, „Roczniki Naukowe SERiA”, tom XVII, zeszyt 1, s. 209.

Skawińska Eulalia 2002: Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w] Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Eulalia Skawińska (red.) PWN, Warszawa-Poznań, s. 83-86.

Stankiewicz Marek Jacek 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń, s. 36,89, 90, 103,172.

Stonehouse George, Hamill Jim, Cmapbell, Purdie Tony 2001: Globalizacja. Strategia i Zarzadzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa, s. 83-85.

Szymanik Ewa 2016: Konkurencyjność przedsiębiorstwa – główne aspekty. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 5 (953), s. 107-124. (Crossref)

Woś Augustyn 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa, s. 30-34.

Zając Stanisław 2016: Poziom rozwoju i konkurencyjność podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich [w] Fundusze Unii Europejskiej jak czynnik poprawy konkurencyjności i jakości na obszarach wiejskich Podkarpacia, Teresa Miś, Teresa Pamuła (red.), Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 53.

Ziemia w państwowym zasobie, 2017: Biuletyn informacyjny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nr 9/2017 (200).

Ziętara Wojciech 2014a: Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych, „Roczniki Naukowe SERiA”, tom XVI, zeszyt 1, s. 257-262.

Ziętara Wojciech 2014b: Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”, Nr 4, s. 63-78.

Ziętara Wojciech, Zieliński Marek 2012: Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, Nr 1, s. 41.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty