Kierunki rozwoju agroturystyki na obszarze nadbużańskim

Main Article Content

Dominik Dąbrowski
Katarzyna Radwańska
Janusz Sokół


Słowa kluczowe : turystyka, gospodarstwa agroturystyczne, dolina Bugu
Abstrakt
Dolina rzeki Bug to wyjątkowy obszar na terenie Polski, charakteryzujący się bogatymi walorami zarówno przyrodniczymi, jak i kulturowymi. To również tereny w dużym stopniu rolnicze i nieprzekształcone, a jednocześnie objęte ochroną prawną. W wyniku przeprowadzonych badań wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych 34 gmin usytuowanych na obszarze trzech województw (podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego) w dolinie rzeki Bug stwierdzono, iż atutami wpływającymi w znacznym stopniu na rozwój turystyki na badanym terenie są walory przyrodnicze terenu nadbużańskiego oraz wyjątkowa cisza i spokój, a także dostęp do istniejącej infrastruktury turystycznej. Wskazano również na dużą rolę informacji turystycznej, potrzebę jej popularyzacji (przez wydawanie albumów, katalogów i innych opracowań reklamowych) oraz utrzymania wysokiego standardu prowadzonych usług. Za główną barierę rozwoju agroturystyki uznano brak nawyku w społeczeństwie do wypoczynku weekendowego i sezonowość istniejących ofert.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowski, D., Radwańska, K., & Sokół, J. (2019). Kierunki rozwoju agroturystyki na obszarze nadbużańskim. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106(1), 110–120. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.9
Bibliografia

Bernat Sebastian 2014: Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 26, 257-269.

Jalinik Mikołaj 2016: Nazewnictwo w agroturystyce [w] Turystyka wiejska. Cz. II. Ekonomiczny wymiar turystyki wiejskiej, Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak (red.), Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, 63-70.

Komorowska Dorota 2015: Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 17(2), 119-126.

Mączka Dorota 2008: Walory turystyczno-krajoznawcze doliny Bugu na przykładzie gmin nadbużańskich południowego Podlasia [w] Komercjalizm turystyki kulturowej, Mieczysław K. Leniartek (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, 51-59.

Popławski Łukasz 2009: Gospodarstwa agroturystyczne, ekoagroturystyczne i ekologiczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 3 (14), 139-152.

Przezbórska Lucyna 2007: Determinanty rozwoju agroturystyki w Polsce (na przykładzie wybranych regionów), „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” (2), 113-121.

Sikora Jan 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 311.

Sikora Jan 2016: Edukacja w agroturystyce [w] Turystyka wiejska. Cz. I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe, Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak (red.), Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, 9-18.

Sokół Janusz Leszek 2012: Działalność gospodarstw agroturystycznych na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego w ocenie turystów i ich nowe wyzwania, „Ekonomia i Zarządzanie”, t. 4, nr 3, 118-128.

Sokół Janusz Leszek, Boruch Jacek 2011: Ekologizacja gospodarstw agroturystycznych w powiecie białostockim, „Ekonomia i Zarządzanie” z. 3, 95-112.

Sokół Janusz Leszek, Kołoszko-Chomentowska Zofia 2010: Produkty zwierzęce jako atrakcja w gospodarstwach agroturystycznych, „Economy and Management” 2 (3), 137-146

Wojciechowski Krzysztof Hubert, Bernat Sebastian., Czubla Paweł, Janicki Radosław 2002: Elementy zagospodarowania dorzecza istotne dla walorów przyrodniczych doliny Bugu [w] Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia – Ochrona, Andrzej Dombrowski, Zygmunt Głowacki, Wojciech Jakubowski, Ivan Kovalchuk, Zdzisław Michalczyk, Michail Nikiforov, Wojciech Szwajgier, Krzysztof Hubert Wojciechowski (red.). Fundacja IUCN Poland, Warszawa 456-462.

Zaręba Dominika 2008: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 175.

Zawadka Jan 2015: Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020 [w] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Wioletta Kamińska (red.), Studia KPZK PAN, t. CLXXIII, Warszawa, 279-289.

Ziółkowski Bożydar 2006: Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska – próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, Vol. 51(2), 224-229.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.