Pojęcie szkody w produkcji rolniczej w aspekcie zarządzania ryzykiem

Main Article Content

Izabela Lipińska


Słowa kluczowe : ryzyko, szkoda, zarządzanie ryzykiem, produkcja rolnicza, utracone korzyści, wspólna polityka rolna
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest określenie legalnej definicji szkody powstającej w toku produkcji rolniczej wraz ze wskazaniem jej zakresu. Ma ona istotne znaczenie dla określenia właściwego instrumentarium stosowanego w ramach zarządzania ryzykiem. Od tego, czy da się ją poprawnie zdefiniować, zależy skuteczność rekompensaty utraconych dochodów producenta rolnego i trwałość jego działalności. W toku badań przede wszystkim zastosowano metodę deskryptywną oraz dogmatyczną analizę aktów prawnych.

Article Details

Jak cytować
Lipińska, I. (2014). Pojęcie szkody w produkcji rolniczej w aspekcie zarządzania ryzykiem. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 105–115. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.58
Bibliografia

Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, Dz.U. L 143, 30.4.2004, 56.

Hamulczuk Mariusz, Rembisz Włodzimierz, 2008: Rynkowe uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego, [w] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 13-21.

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, 2013 www.minrol.gov.pl/pol/content/download/31316/.../0219_001.pdf, pobrano: 5.05.2014.

Kaliński Maciej, 2009: Odpowiedzialność odszkodowawcza, [w] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, A. Olejniczak (red.), CH Beck, Warszawa, 1-200.

Kęszycka Barbara, 1999: Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wyższa Szkoła Bankowa Poznań, 104-106.

Komunikat Komisji dla Rady w sprawie zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie, COM (2005) 74.

Ługiewicz Iwona, Szymański Marcin, 2010: Minimalizacja ryzyka w gospodarstwach rolnych, [w] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, D. Walczak (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń, 179-188.

Ohanowicz Alfred, Górski Józef, 1972: Zarys prawa zobowiązań, PWN, Warszawa, 49.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady w sprawie zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie COM (2005) 74 końcowy, 2005, NAT /279 Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie.

Orłowski Cezary, 2013: Problemy związane z likwidacją szkód w uprawach rolnych, "Monitor Ubezpieczeniowy Pismo Rzecznika Ubezpieczonych", nr 54, 38-43.

Otawski Piotr, 2007: Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za szkodę powstałą w środowisku w wyniku prowadzenia działalności rolniczej, "Przegląd Prawa Rolnego", nr 2, 59-76.

Rembisz Włodzimierz, 2011: Możliwości rozwoju ubezpieczeń dochodów producentów rolnych, "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia", nr 42, 5-23.

Rozporządzanie Rady nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, Dz.U. L 30 z 31.1.2009, 16-99.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.U. L 3 47z 20.12.2013, 487-548.

Sobczyk Marek 2009: Ryzyko utraty i zepsucia się rzeczy oznaczonej co do gatunku na przykładzie rzymskiego kontraktu kupna-sprzedaży wina, "Toruńskie Studia Polsko-Włoskie", t. V, 21-32.

Stroiński Eugeniusz, 2009: Kombinacja zatrzymania ryzyka i ubezpieczenia, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 2, 67-80.

Sulewski Piotr, 2011: Wpływ planowanych zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia", nr 41, 50-72.

Uchwała nr 139/2013 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, www.minrol.gov.pl/pol/content/.../43401/.../Uchwala_ RM _139_2013.pdf, pobrano: 9.05.2014.

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 67/2007.

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie o szkodzie w środowisku, Dz.U. 2007.75.493 wraz z późn. zm.

Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz.U. 2013.0.1226 (tekst jednolity) wraz z późn. zm.

Ustawa z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, Dz.U. 2002.175.1433 wraz z późn. zm.

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 2013.1381 (tekst jednolity).

Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, Dz.U. 2004.11.94.

Ustawa z 19 października 1990 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. 1990.107.464 wraz z późn. zm.

Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Dz.U. 2001.76.811 wraz z późn. Zm

Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2013.0.1205 (tekst jednolity).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. 2008.50.291.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964.16.93 wraz z późn. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. 2005.150.1249 z późn. zm.

Wawrzynowicz Jacek, Wajszczuk Karol, Baum Rafał 2012: Specyfika czynników ryzyka w przedsiębiorstwach rolnych - próba holistycznego podejścia, "Zarządzanie i Finanse", nr 1-2, 350-359.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.