Regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych z tytułu suszy w Polsce w latach 2007-2012

Main Article Content

Anna Gawrońska


Słowa kluczowe : kredyty klęskowe, susza, regiony
Abstrakt
Zbadano regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w Polsce w wyniku szkód wyrządzonych przez susze w okresie od 1 maja 2007 roku do 31 grudnia 2012 roku. Skutki szkód po suszach w województwach z północno-zachodniej Polski minimalizowano w największym stopniu wykorzystując kredyty klęskowe. Z kolei w takich województwach, jak: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie w ogóle nie korzystano z kredytów klęskowych z tego tytułu. Poziom zróżnicowania kwoty kredytów klęskowych według powiatów województwa wielkopolskiego również był duży. Najwięcej środków trafiło do rolników wschodniej części województwa wielkopolskiego, zaś w przeliczeniu na 1 gospodarstwo rolne i 1 ha UR do powiatów: krotoszyńskiego, obornickiego, pleszewskiego, średzkiego i złotowskiego.

Article Details

Jak cytować
Gawrońska, A. (2014). Regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych z tytułu suszy w Polsce w latach 2007-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 29–36. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.50
Bibliografia

ARiMR. 2013: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007.html, kwiecień 2013.

Bobrowski Andrzej, 2013: Gospodarka wodna w Wielkopolsce, http://www.wir.org.pl/siewca/gospodarka_wodna.htm, dostęp 17.03.2014.

Doroszewski Andrzej, Jadczyszyn Jan, Kozyra Jerzy, Pudełko Rafał, Stuczyński Tomasz, Mizak Katarzyna, Łopatka Artur, Koza Piotr, Górski Tadeusz, Wróblewska Elżbieta, 2012: Podstawy monitoringu suszy rolniczej, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", t. 12, z. 2(38), 77-91.

Gawrońska Anna, 2013: Regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych w Polsce w latach 2007-2012, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4(337), 100-112.

Kłoczko-Gajewska Anna, Sulewski Piotr, 2009: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(1), 141-148. (Crossref)

Laska Dorota, Wicki Ludwik, 2012: Rodzaje ryzyka w działalności rolniczej oraz ich postrzeganie przez rolników. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (95), 23-40.

Lehner Bernhard, Döll Petra, Alcamo Joseph, Henrichs Thomas, Kaspar Frank, 2006: Estimating the impact of global change on flood and drought risk in Europe: a continental, integrated analysis, "Climate Change", vol. 75, no. 3, 273-299. (Crossref)

Mizak Katarzyna, Pudełko Rafał, Kozyra Jerzy, Nieróbca Anna, Doroszewki Andrzej, Świtaj Łukasz, Łopatka Artur, 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach suszy ozimej w Polsce w latach 2008-2010, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", t. 11, z. 2(34), 95-107.

Rosa Anna, 2011: Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (91), 99-100.

Stroiński Eugeniusz, 2006: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Wyd. Akademii Finansów, Warszawa, 22-23.

Sulewski Piotr, 2009: Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń - opinie i postawy. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(3), 320-328. (Crossref)

Susza w Polsce, http://www.farmer.pl/fakty/polska/susza-w-polsce,39033.html, dostęp 17.03.2014.

Wysocki Feliks, Lira Jarosław, 2005: Statystyka opisowa. Poznań, 40-54.

Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa. 2012.

Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce, ocena zagrożeń i sposoby adaptacji, http://klimatarolnictwo.pl/adaptacja/ubezpieczenia, dostęp: 17.03.2014.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.