Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja finansowa

Main Article Content

Stanisław Bagieński
Aleksandra Perek


Słowa kluczowe : koncentracja aktywów, fundusze własne, płynność, wypłacalność, rentowność
Abstrakt
Przedstawiono zmiany w sytuacji finansowej banków spółdzielczych w latach 2005-2011 z uwzględnieniem różnic wynikających z wielkości banków mierzonej wartością aktywów. W badaniu wykorzystano dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach finansowych 574 banków spółdzielczych, opublikowanych w „Monitorze Spółdzielczym B”. W całym okresie badawczym funkcjonowanie banków spółdzielczych było bezpieczne, stabilne i rentowne. Cały sektor banków spółdzielczych charakteryzował się umiarkowanym zróżnicowaniem (koncentracją) aktywów. Pomimo tego, wielkość banku mierzona wartością aktywów różnicuje ich sytuację finansową. Duże banki cechuje bardziej dynamiczny rozwój, mniejsza rentowność aktywów i większy zwrot na kapitale. Małe banki charakteryzują się większym udziałem funduszy własnych w sumie bilansowej oraz wyższymi wskaźnikami wypłacalności. Osiągały one większy zwrot z aktywów, bo miały większą marżę procentową i prowadziły działalność przy mniejszych kosztach odsetkowych.

Article Details

Jak cytować
Bagieński, S., & Perek, A. (2013). Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja finansowa. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 37–52. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.25
Bibliografia

agieński S., Perek A. 2012: Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2010, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 2.

Bień W., Sokół H. 2000: Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Wyd. Difin. Warszawa. Dobosiewicz Z. 2011: Bankowość, PWE, Warszawa.

Pyka I., Cichorska J., Cichy J. 2012: Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Stefański M. 2006: Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków, "Materiały i Studia", z. 212, NBP.

Szambelańczyk J., Woźniak G. 1997: Zarządzanie bilansem banku spółdzielczego, [w] Zarządzanie bankiem spółdzielczym, J. Szambelańczyk (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań.

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszenia się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000, Dz.U. 2001.119.1252.

Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997, Dz.U. 2002.72.665.

Zaleska M. 2003: Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Wyd. Twigger, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora