Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich

Main Article Content

Marzena Chmielewska
Mirosław Wasilewski


Słowa kluczowe : strategie zarządzania kapitałem obrotowym, płynność finansowa, rentowność kapitału własnego i majątku, sprawność zarządzania
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono relacje między strategią zarządzania kapitałem obrotowym a kondycją finansową spółdzielni mleczarskich. Określono rentowność kapitału własnego i majątku, bieżącą i natychmiastową płynność finansową, sprawność zarządzania zapasami, należnościami oraz zobowiązaniami.

Article Details

Jak cytować
Chmielewska, M., & Wasilewski, M. (2006). Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 93(1), 102–109. https://doi.org/10.22630/RNR.2006.93.1.11
Bibliografia

Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, s. 1-209.

Cieślik J. 2005: Stan i kierunki rozwoju sektora mleczarskiego w regionie małopolskim. [W:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1070, tom I, Wrocław, s. 97-101.

Folga J. 2006: Odmrażanie gotówki. Magazyn Finansistów nr 3, s. 17-19.

Iwan B. 2005: Zmiany w mleczarskiej bazie surowcowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1070, tom I, Wrocław, s. 342-347.

Kallberg J., Parkinson K. 1993: Corporate Liquidity. Management and Measurement. Irwin, Homewood, s. 1-603.

Narkiewicz J. 2004: Identyfikacja ryzyka utraty płynności finansowej w raporcie rocznym przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, tom III, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 129-142.

Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Wasilewski M., Kowalczyk A. 2004: A comparative analysis of dairy cooperatives according to quality of management and production. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Volume 7, Issue 2, s. 1-10.

Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wyrzykowska B. 2000: Procesy dostosowawcze w branży mleczarskiej do warunków gospodarki rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (39), 115-124.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora