Opłaty za usługi wodne w rolnictwie w świetle polskiego prawa i wymagań Unii Europejskiej

Main Article Content

Ewa Rauba


Słowa kluczowe : użytkownicy wód, rolnictwo, usługi wodne, opłaty, zasada zwrotu kosztów
Abstrakt
Użytkowników wody można podzielić na trzy podstawowe grupy: gospodarstwa domowe, przemysł i rolnictwo. Rolnictwo wykorzystuje zwykle nieoczyszczoną wodę pobraną bezpośrednio ze źródła do nawadniania pól uprawnych. Wraz z pojawieniem się uregulowań prawnych dotyczących usług wodnych wprowadzono zasadę zwrotu ich kosztów, która dotyczy wszystkich użytkowników. Rolnictwo w zakresie poboru wody powierzchniowej do nawadniania do 2018 roku nie ponosiło żadnych opłat. Celem opracowania jest przedstawienie systemu opłat za pobór wody do celów rolniczych w Polsce w nawiązaniu do wymogów Unii Europejskiej oraz zasady zwrotu kosztów za usługi wodne.

Article Details

Jak cytować
Rauba, E. (2018). Opłaty za usługi wodne w rolnictwie w świetle polskiego prawa i wymagań Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 130–139. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.22
Bibliografia

Bosworth B., Cornish G., Perry C., van Steenbergen Frank 2002: Water Charging in Irrigated Agriculture, Report OD 145, p. 2.

Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 roku w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L. 327/1.

Giannakis Elias, Bruggeman Adriana, DjumaHakan, Kozyra Jerzy 2016: Water pricing and irrigation across Europe: Opportunities and constraints for adopting irrigation scheduling decision support systems, in: Water Science & Technology Water Supply 16(1), p. 245-252. (Crossref)

Global Water Partnership 2000: Integrated Water Resources Management. TAC Background Papers, no. 4. Technical Advisory Committee (TAC). Stockholm, Sweden.

https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/04-integrated-water-re-sources-management-2000-english.pdf.

http://www.worldbank.org/en/topic/water-in-agriculture (dostęp 25-03-2018).

https://www.eea.europa.eu/pl/articles/woda-na-potrzeby-rolnictwa (dostęp19-02-2018).

https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/oplaty-za-wode-w-rolnictwie (dostęp 30-03-2018).

IPCC 2007: Contribution of working group III to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Ligus Magdalena, Poskrobko Tomasz, Sidorczuk-Pietraszko Edyta 2015: Pozaśrodowiskowe efekty zewnętrzne w lokalnych systemach energetycznych, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok, s. 62.

Miłaszewski Rafał 2010: Stosowanie ekonomicznych zasad ramowej dyrektywy wodnej [w] Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia, Zbigniew Heidrich (red.), Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., s. 29-39.

Miłaszewski Rafał, Rauba Ewa 2010: Określanie opłat za usługi wodne zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2, s. 66-80.

Mioduszewski Waldemar, Szymczak Tomasz, Kowalewski Zbigniew 2011: Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa w służbie rolnictwa, „Woda-środowisko-obszary wiejskie”, t. 11 z. 1 (33), s. 183.

OECD Environmental Outlook Baseline, 2007 https://www.oecd.org/env/resources/44898167.xls.

Plan ochrony zasobów wodnych Europy, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014, http://europe-direct.kolobrzeg.eu/wp-content/uploads/2015/11/Plan-ochrony-zasob%C3%B3w-wodnych-Europy.pdf (dostęp 25-03-2018).

Prawo wodne Dz.U.2017 poz. 1566.

Rocznik statystyczny rolnictwa 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne Dz.U. 2017 poz. 2502.

Stein Ulf, Özerol Gül, Tröltzsch Jenny et. al. 2016: European Drought and Water Scarcity Policies, in: Bressers H., Bressers N., Larrue C. (eds.), Governance for Drought Resilience. Land and Water Drought Management in Europe, Heidelberg, Springer Open, 17-43. (Crossref)

Wichelns Dennis 2010: Agricultural Water Pricing: United States, HANOVER COLLEGE, INDIANA, UNITED STATES OF AMERICA, OECD http://www.oecd.org/water/ (dostęp 29-03-2018). (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.