Zmiany w powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2017

Main Article Content

Elżbieta Szymańska
Jarosław Maj


Słowa kluczowe : gospodarstwo rolne, struktura agrarna, zmiany powierzchni
Abstrakt
Celem badań była ocena zmian w powierzchni i strukturze gospodarstw rolnych w latach 2010-2016. Przeanalizowano zmiany liczby gospodarstw rolnych o różnej powierzchni oraz ich strukturze. Źródłem danych do analizy była literatura przedmiotu oraz dane statystyki masowej. Z badań wynika, że struktura obszarowa gospodarstw w Polsce, pomimo zmian, jest wciąż niekorzystna, ponieważ wśród gospodarstw dominują małe jednostki. Dotychczasowe regulacje prawne, które miały na celu utworzenie z tych gospodarstw podstaw nowoczesnego, konkurencyjnego rolnictwa w Polsce, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Powierzchnia gospodarstw rolnych oraz odsetek dużych, silnych ekonomicznie jednostek zwiększa się zbyt wolno. Świadczy to o potrzebie poszukiwania nowych, skutecznych narzędzi, które przyspieszą tempo zmian strukturalnych w rolnictwie.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, E., & Maj, J. (2018). Zmiany w powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2017. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 50–58. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.15
Bibliografia

Baer-Nawrocka Agnieszka, Poczta Walenty 2014: Przemiany w rolnictwie, [w] Polska wieś 2014, Raport o stanie wsi, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 85-124.

Biernat-Jarka Agnieszka 2007: Zasoby ziemi i struktura agrarna w UE, [w] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, tom I, Antoni Mickiewicz (red.), Wydawnictwo AR w Szczecinie, s. 34-39.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017.

Dzun Włodzimierz 2017: Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1(174), s. 23-48. (Crossref)

Korol Janusz, Szczuciński Przemysław 2013: Statystyczna identyfikacja przestrzennej struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 31, s. 201-216.

Kuś Jan, Matyka Mariusz 2014: Zmiany organizacyjne w polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4(341), s. 50-67.

Luty Lidia 2016: Regionalne zróżnicowanie struktury obszarowej użytków rolnych w Polsce,„Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, nr 1, s. 62-71.

Olkiewicz Anna 2016: Wpływ zmian prawa na gospodarowanie ziemią rolną w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. XVIII, z. 5, s. 200-203.

Poczta Walenty (red.) 2013: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rocznik statystyczny rolnictwa 2017, GUS, Warszawa.

Stańko Stanisław, Mikuła Aneta 2016: Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” t. 16 (XXXI), z. 1, s. 234-244. (Crossref)

Szemberg Anna 1998: Struktura agrarna i polityka strukturalna, Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 867-875.

www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html (dostęp: 28.03.2018).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.