Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań

Main Article Content

Waldemar Bojar
Grzegorz Dzieża
Arkadiusz Januszewski
Marek Sikora
Justyna Śpiewak
Zofia Wyszkowska
Mariusz Żółtowski


Słowa kluczowe : ryzyko, rolnictwo, klimat, mapy numeryczne, mała retencja, współpraca
Abstrakt
Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz badań własnych scharakteryzowano wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie. Obejmują one badanie skutków zmian klimatu, zastosowanie map numerycznych m.in. do skuteczniejszego stosowania ubezpieczeń rolniczych, modernizację infrastruktury – tzw. małą retencję, czy też wzrost skuteczności działań poprzez współpracę producentów rolnych. Upowszechnienie proponowanych rozwiązań wśród producentów rolnych w Polsce pomoże utrwalać i rozwijać przewagi konkurencyjne na turbulentnym i coraz bardziej konkurencyjnym globalnym rynku surowców rolniczych.

Article Details

Jak cytować
Bojar, W., Dzieża, G., Januszewski, A., Sikora, M., Śpiewak, J., Wyszkowska, Z., & Żółtowski, M. (2014). Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 7–18. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.48
Bibliografia

Bojar Waldemar, 2008: Metody doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi (Management improvement methods in agricultural enterprises), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia", vol. LXIII (1), sekcja E, 104-117. (Crossref)

Bojar Waldemar, Kinder Tony, 2008: Synthesis of enrolment and evaluation of agri-food network activities in SME sector in Poland, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", no. 15, 28-38.

Bojar Waldemar, Knopik Leszek, Żarski Jacek, 2013: Analiza wpływu warunków klimatycznych na plonowanie roślin uprawnych w regionie kujawsko-pomorskim, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", no 64, 31-44.

Bojar Waldemar, Verburg Rene, Żarski Jacek, Brouwer Floor, 2012: Circumstances of climatic changes impacts on agricultural production taking attention regional characteristics, "Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", no. 61, 29-44.

Hardaker J. Brian, Huirne Ruud B.M., Anderson Jock R., Lien Gudbrand, 2004: Coping with Risk in Agriculture, CA BI Publishing, Wallingford, 1-332. (Crossref)

Jerzak Michał, 2008: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 10(3), 246-251.

Jerzak Michał, Czyżewski Andrzej, 2006: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, AR w Poznaniu, Poznań, 1-252.

Kaczmarek Tadeusz T., 2010: Zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin SA, Warszawa, IS BN 978-83-7641-280-1, 1-391.

Kłoczko-Gajewska Anna, Sulewski Piotr, 2009: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(1), 141-148. (Crossref)

Koźmiński Czesław, Michalska Bożena, 2009: Zagrożenia i minimalizacja strat w rolnictwie wskutek ekstremalnych zdarzeń pogodowych, [w] Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi- przykłady doświadczeń w UE, Anna Grzybek (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 90-102.

Kwiecień Janusz, 2004: Systemy informacji geograficznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz. s. 1-163.

Magnuszewski Artur, 1999: GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. s. 90, 109, 124.

Majewski Edward, Sulewski Piotr, 2011: Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw. Ubezpieczenia w rolnictwie, "Materiały i Studia", nr 39/2011, 23-44.

Marosz Adam, 2013: Wpływ przynależności do grupy producenckiej na efektywność ekonomiczną gospodarstwa. Monitoring i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji roślin ozdobnych, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 3-4, źródła rozproszone: http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar3/3.2_2013_2_Analiza.pdf.

Miller Alan W., Dobbins Craig, Pritchett James, Boehlje Michael, Ehmke Cole, 2004: Risk Management for Farmers, Staff Paper 04-11, Department of Agricultural Economics, Purdue University, 27.

Mizak Katarzyna, Pudełko Rafał, Kozyra Jerzy, Nieróbca Anna, Doroszewski Andrzej, Świtaj Łukasz, Łopatka Artur, 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, t. 11, z. 2(34), 95-107.

Mizak Katarzyna, N ieróbca Anna, Kozyra Jerzy, D oroszewski Andrzej, 2013: Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PI B, Puławy, 1-10.

Pawłowska-Tyszko Joanna, 2009: Aktualne problemy zarządzania ryzykiem, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 535, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1-53.

Prus Piotr, 2006: Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 8(1), 150-153.

Prus Piotr, 2010: Czynniki zwiększające chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych, [w] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 75-92.

Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D., 2006: GIS Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 65, 89, 115.

Stern Nicolas, 2006: The Economics of Climate Change, Stern review, http://www.hm- treasury.gov.uk/d/stern_shortsummary_polish.pdf. (Crossref)

Third Assessment Report of Climate Change. 2001: IPCC, http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. 2005.150.1249.

Zmarlicki Krzysztof, Brzozowski Piotr, Karmańska Małgorzata, 2013a: Analiza SWOT warunków i czynników determinujących powstawanie grup producenckich. Monitoring i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji roślin ozdobnych, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 2.

Zmarlicki Krzysztof, Brzozowski Piotr, Karmańska Małgorzata, 2013b: Analiza efektów ekonomicznych związanych z przynależnością do grupy producenckiej. Monitoring i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji roślin ozdobnych, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2013, 3.

Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie. 2008: Raport FDPA, 1-112

http://macsur.eu/index.php/internal-documents/func-startdown/112

http://ocs.macsur.eu/public/conferences/2/schedConfs/2/program-en_US.pdf

http://www.farmer.pl/att/20121108/010_majewski_sulewski_czesc1.pdf

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.