Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw

Main Article Content

Dariusz Paszko
Joanna Pawlak


Słowa kluczowe : rentowność, kapitał własny, płynność finansowa, grupy producentów
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny wzajemnych zależności między rentowno­ścią kapitału własnego i płynnością finansową grup producentów owoców i warzyw. Materiał badawczy stanowiły sprawozdania finansowe wstępnie uznanych grup i uznanych organizacji producentów za lata 2009-2011. Badania wykazały, że rentowność kapitału własnego ana­lizowanej zbiorowości była dość zróżnicowana, na ogół jednak grupy producenckie, które miały wyższy stopień bieżącej płynności finansowej, odznaczały się też wyższą rentownością kapitału własnego.

Article Details

Jak cytować
Paszko, D., & Pawlak, J. (2014). Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 162–170. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.43
Bibliografia

Boguta Witold (red.), 2008: Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, 33.

Chlebicka Aleksandra, 2011: Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 4(22), 31-39.

Gabrusewicz Wiktor, 2005: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa, 70, 85-101.

Gałecka Agnieszka, 2012: Rentowność majątku a płynność finansowa gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 99, 61-73.

Jerzemowska Magdalena (red.) 2006: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 135-137, 142-143, 285.

Kaczmarek Tadeusz T., 2007: Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa, 104-108, 112-114.

Kisielińska Joanna, 2003: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy do oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych, "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (121), 80-98.

Paszko Dariusz, Pawlak Joanna, 2014: Rentowność ogrodniczych grup producentów elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 16(2), 206-210.

Sierpińska Maria, Jachna Tomasz, 2006: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 145-153, 195-196, 203-209.

Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz, 2005: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 58-62.

Stachowiak Marek, 2006: Rentowność i płynność finansowa zakładu prowadzącego gospodarkę rybną przy zachowaniu nienaruszalności ekosystemu w latach 2002-2004, "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu", nr 540, 481-487.

Wasilewski Mirosław, Gałecka Agnieszka, 2010: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 81, 231-240.

Waściński Tadeusz, Kruk Marta, 2010: Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie", nr 84, 9-20.

Zawadzka Danuta, Ardan Roman, Szafraniec-Siluta Ewa, 2011: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe, "Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 88, 195-207.

Zuba Maria, 2009: Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe WSEiI w Lublinie. Seria Ekonomia", nr 1, 29-44.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.