Zróżnicowanie i determinanty efektywnego zarządzania na przykładzie kadry zarządzającej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego

Main Article Content

Dariusz Paszko
Wioletta Wróblewska


Słowa kluczowe : efektywność, zarządzanie, menedżer, czas pracy, gospodarstwo wielkoto­warowe, truskawki
Abstrakt
Badania przeprowadzono w 2013 r. w wielkoobszarowym gospodarstwie ogrodniczym zajmującym się produkcją owoców jagodowych. Celem pracy jest określenie poziomu i struktury czasu pracy kadry zarządzającej procesami zbioru owoców truskawek, w zależności od różnych czynników je determinujących. W badaniach zastosowano metodę obserwacji bezpośredniej z wykorzystaniem arkusza fotografii dnia pracy. Zebrano łącznie 48 arkuszy fotografii. Badania wykazały, że kierownik grupy i brygadziści najwięcej czasu poświęcali na czynności kontrolowania oraz organizowania i kierowania. Ponadto, w grupach zarządzanych przez kadrę menedżerską o większym doświadczeniu zawodowym i zatrudnio­nych na stałe więcej czasu poświęcano na planowanie i przygotowanie pracy oraz krótszy był czas zbędnych przerw (czas stracony).

Article Details

Jak cytować
Paszko, D., & Wróblewska, W. (2014). Zróżnicowanie i determinanty efektywnego zarządzania na przykładzie kadry zarządzającej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 155–161. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.42
Bibliografia

Drucker P.F. 1994: Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 17-18.

Griffin R.W. 1996: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 36.

Jarmołowicz W., Kościński M. 2004: Menedżerowie ich rola i pozycja we współczesnym świecie, "Zeszyty Naukowe", Uniwersytet w Rzeszowie, nr 4, 147-168.

Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Skrypt Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 269, 158-190.

Matejun M., Szczepańczyk M. 2005: Profil kompetencji menedżerów naczelnego szczebla w spółkach kapitałowych, [w] Menedżer XXI wieku, T. Waściński (red.), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 243-259.

Paszko D., Wróblewska W., Pawlak J. 2013: Analiza czasu pracy menadżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa ogrodniczego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 15(3), 255-260.

Zalewa J. 1983: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych, UMCS, Lublin, 122-128.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.