Uwarunkowania wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku przez mieszkańców miast

Main Article Content

Katarzyna Łukasiewicz
Stanisław Bagieński
Anna Grontkowska


Słowa kluczowe : miasto, wieś, wypoczynek, agroturystyka
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania wyboru przez mieszkańców miast formy wypoczynku jaką jest agroturystyka. Uwzględniono czynniki o znaczeniu pozytywnym i negatywnym. W artykule wykorzystano dane wtórne oraz przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród mieszkańców polskich miast w 2016 roku. Przeprowadzone badania wykazały, że agroturystyka znajduje się w obszarze zainteresowania mieszkańców miast. Badani korzystali z tej formy wypoczynku, oceniając ją pozytywnie. Wskazali jednocześnie na wiele negatywnych aspektów.

Article Details

Jak cytować
Łukasiewicz, K., Bagieński, S., & Grontkowska, A. (2018). Uwarunkowania wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku przez mieszkańców miast. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 122–129. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.21
Bibliografia

Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych, 1993, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków.

Balińska Agata, Sikorska-Wolak Izabela 2009: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wyd. SGGW Warszawa.

Balińska Agata 2012: Jakość jako determinanta konkurencyjności agroturystyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, s. 34-42.

Halamska Maria (red.) 2011: Wieś jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 225-240.

Kmita Elżbieta 1994: Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” nr 2, s 17-21.

Majewski Janusz, Lane Bernard 2001: Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.

Sikora Jan 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, CH Beck Warszawa.

Sznajder Michał, Przezbórska Lucyna 2006: Agroturystyka, PWE Warszawa.

Turystyka w 2015 r. GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, Warszawa 2016.

Turystyka w 2017 roku, GUS Warszawa 2018.

Raport o stanie wsi. Polska wieś 2018, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018 (notatka prasowa).

Wiatrak Andrzej Piotr 1996: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1, 34-46.

Zawadka Jan 2010: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie, Wyd. SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>