Doradztwo rolnicze w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii dóbr publicznych

Main Article Content

Anna Parzonko


Słowa kluczowe : zrównoważony rozwój wsi, dobra publiczne, doradztwo rolnicze, instytucja, nowa ekonomia instytucjonalna
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę umiejscowienia problematyki systemu doradztwa rolniczego w świetle przedmiotu ekonomii instytucjonalnej i dóbr publicznych. Przedstawiono główne założenia teorii dóbr publicznych w nawiązaniu do dóbr publicznych generowanych na obszarach wiejskich. Dokonano analizy doradztwa rolniczego na kilku poziomach agregacji. Przedstawiono system doradztwa rolniczego w Polsce a następnie scharakteryzowano działalność ośrodków doradztwa rolniczego jako ogniwa pełniącego w tym systemie wiodącą rolę.

Article Details

Jak cytować
Parzonko, A. (2018). Doradztwo rolnicze w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii dóbr publicznych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 159–170. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.24
Bibliografia

Adamowicz Mieczysław, Zwolińska-Ligaj Magdalena 2009: Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „ Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 51, s. 21.

Balcerowicz Leszek 1997: Socjalizm,, kapitalizm, transformacji. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13.

Daniłowska Alina 2014: Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo, [w] Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne. Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 360, s. 245. (Crossref)

Firlej Krzysztof, Rydz Agnieszka 2012: Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 89, s. 104.

Kania Józef, Drygas Mirosław, Kutkowska Barbara, Kalinowski Julian 2011: System transferu wiedzy dla sektora rolno – spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju, „Polish Journal of Agronomy”, nr 7, s. 27.

Kargol-Wasiluk Aneta 2008: Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne” Nr 3(5), s. 92.

Kłodziński Marek 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, PAN-IRWiR, Centrum Naukowo Wdrożeniowe SGGW, Warszawa, s.10-11.

Kowalska Iwona 2009: Finansowanie edukacji w paradygmacie ekonomii politycznej. „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G”, T. 96, z. 4, s. 101. (Crossref)

Maciejczak Mariusz 2009: Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych – przegląd literatury. „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Nr 75, s.121-134.

Nowakowska-Grunt Joanna, Parzonko Anna J., Kiełbasa Barbara 2016: Determinants of Managing Networks of Organizations in Rural Areas, Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology, Częstochowa, s. 109-120.

Parzonko Anna J., Sieczko Anna 2017: Tourism Advisory Services in the Context of New Institutional Economics.„European Journal of Service Management”, Vol. 24, 4/2017, s. 45-50. (Crossref)

Polcyn Jan 2017: Edukacja jako dobro publiczne – próba kwantyfikacji, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, s. 15.

Samuelson William F., Marks Stephen G. 2009: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa, s. 638.

Sass Roman 2017: Doradztwo rolnicze – doświadczenia transformacji i nowe wyzwania, „Roczniki Naukowe SERiA”, tom XIX, z. 2, s. 216.

Stiglitz Joseph E. 2001: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 156-157.

Wiatrak Andrzej P. 2013: Doradztwo rolnicze w literaturze – stan badań krajowych i europejskich nad doradztwem rolniczym [w] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, Józef Kania, Leszek Leśniak (red.), CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków, s. 23.

Wilkin Jerzy 2010: Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, [w] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Jerzy Wilkin (red.), IRWiR, Warszawa, s. 47. (Crossref)

Wilkin Jerzy 2016: Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 46.

World Bank 2002: Building Institutions for Markets. World Development Report, World Bank and Oxford University Press, Washington D.C., s. 6.

Wicki Ludwik 2017: Changes in Landuse for Production of Energy Crops in Poland. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(4), 37-47. (Crossref)

Winans Kiara, Kendall Alissa, Deng H. 2017: The history and current applications of the circular economy concept. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 825-833. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.123 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.