Zmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarki

Main Article Content

Jarosław Gołębiewski


Słowa kluczowe : gospodarka o obiegu zamkniętym, bioenergia, odpady
Abstrakt
Zwiększające się wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów – głównie paliw kopalnych oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. W opracowaniu dokonano oceny zmian w produkcji i zużyciu energii ze źródeł odnawialnych w warunkach rozwoju cyrkularnej biogospodarki. Przedstawiono ogólną strukturę rynku energii, a następnie przeanalizowano znaczenie bioenergii, pozostałych OZE i energii pochodzącej z odpadów w systemie energetycznym UE. Badania wykazały, że dotychczasowa polityka UE przyniosła znaczący wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w strukturze produkcji i zużycia energii w UE. Stwierdzono także, że wykorzystanie odpadów w produkcji energii jest w UE niskie i znacznie zróżnicowane między poszczególnymi krajami członkowskimi.

Article Details

Jak cytować
Gołębiewski, J. (2018). Zmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarki. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 82–92. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.18
Bibliografia

Acosta-Michlik Lilibeth, Lucht Wolfgang, Bondeau Alberte, Beringer Tim 2011: Integrated assessment of sustainability trade-offs and pathways for global bioenergy production: Framing a novel hybrid approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(6), 2791-2809. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1364032111000530. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.02.011

Bureau Jean-Christophe, Guyomard Herve, Jacquet Florence, Tréguer David 2010: European biofuel policy: How far will public support go? Handbook of Bioenergy Economics and Policy (pp. 401-423): Springer.

Chyłek Eugeniusz, Niepytalski Tomasz, Śliwa Józef 2016: Biogospodarka o obiegu zamkniętym. „Przemysł spożywczy” (70), 2-6.

EC 2012: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Brussels, Belgium, European Commission.

EC 2014: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the RegionsTowards a circular economy: A zero waste programme for Europe. (COM(2014) 398 final).

EC 2015: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. COM(2015) 614 final.

EC 2017: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The role of waste-to-energy in the circular economy. (COM(2017) 34 final).

EC 2018a: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the RegionsA sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment. (COM(2018) 673 final).

EC 2018b: Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. L 328/82.

EC 2018c: Eurostat database. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

EC 2018d: Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency.

EC 2018e: Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council.

EMAF 2012: Towards the Circular Economy Vol. 1: an economic and business rationale for an accelerated transition. https://www.ellenmacarthurfoundation. org/publications/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an-accelerated-transition.

EMAF 2015: Growth Within a circular economy vision for a competitive Europe. Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/ EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf.

EU 2009: Direktive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.

GUS 2017: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku. Warszawa.

IEA 2018: IEA BIOENERGY ANNUAL REPORT 2017. http://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2018/04/IEA-Bioenergy-Annual-Report-2017.pdf

Korhonen Jouni, Honkasalo Antero, Seppälä Jyri 2018: Circular economy: the concept and its limitations. Ecological economics, 143, 37-46.

Korhonen Jouni, Nuur Cali, Feldmann Andreas, Birkie Seyoum Eshetu 2018: Circular economy as an essentially contested concept. Journal of Cleaner Production, 175, 544-552. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.111

McCormick Kes 2010: Communicating bioenergy: a growing challenge. 4(5), 494-502. https://doi.org/10.1002/bbb.243

Scarlat Nicolae, Fahl Fernando, Dallemand Jean-Francois 2018: Status and Opportunities for Energy Recovery from Municipal Solid Waste in Europe. https://doi.org/10.1007/s12649-018-0297-7

Schubert Renate, Blasch Julia 2010: Sustainability standards for bioenergy – A means to reduce climate change risks? Energy Policy, 38(6), 2797-2805. doi: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.01.011

Stenmarck Åsa, Jensen Carl, Quested Tom, Moates Graham 2016: Estimates of European food waste levels. FUSIONS Reducing food waste through social innovation. Stockholm. https://www.eu-fusions.org.

Vilariño Maria Virginia, Franco Carol, Quarrington Caitlin 2017: Food loss and Waste Reduction as an Integral Part of a Circular Economy. Frontiers in Environmental Science, 5(21). https://doi.org/10.3389/fenvs.2017.00021

Wicki Ludwik 2017: Changes in Landuse for Production of Energy Crops in Poland. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(4), 37-47.

Winans Kiara, Kendall Alissa, Deng H. 2017: The history and current applications of the circular economy concept. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 825-833. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.123

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.