Prawa własności dóbr oraz ich implikacje dla transferu ziemi rolnej

Main Article Content

Alina Sikorska
Adam Wasilewski


Słowa kluczowe : ziemia rolna, prawa własności, rynkowy transfer ziemi, nierynkowy transfer ziemi
Abstrakt
Celem prowadzonych badań było określenie relacji pomiędzy rynkowym a nierynkowym transferem praw własności ziemi rolnej. Badania przeprowadzono w nawiązaniu do drugiego twierdzenia teorii dobrobytu, z którego wynika, że każdą efektywną alokację w rozumieniu Pareto można osiągnąć w wyniku działania zdecentralizowanego mechanizmu rynkowego. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak istniejący system praw własności oddziałuje na skalę rynkowej alokacji zasobów ziemi. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieją możliwości dalszego rozwoju rynku ziemi oraz występują przesłanki stopniowej poprawy efektywności alokacji ziemi w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Sikorska, A., & Wasilewski, A. (2018). Prawa własności dóbr oraz ich implikacje dla transferu ziemi rolnej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 14–24. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.12
Bibliografia

Alchian Armen, Demsetz Harold 1973: The Property Right Paradigm, „The Journal of Economic History”, Vol. 33, No. 1, The Tasks of Economic History, ss. 16-27. (Crossref)

Giliczyński Bolesław 1921: Likwidacja serwitutów. Główny Urząd Ziemski, ss. 3-195.

Janicki Stanisław, Rosiński Stefan, Ubysz Feliks (red.) 1918: Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych, Warszawa, ss. 30-43.

Kot Stanisław 2012: Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu. Impuls, Kraków, ss. 1-212.

Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam 2008: Rzymskie prawo prywatne, Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 1-304.

Ławrynowicz Maciej 2004: Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, LXVI z. 3, ss.159-179.

Majchrzak Adam 2015: Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej, PWN, Warszawa, ss. 156-162.

Ostrom Elinor, Gardner Roy, Walker James 1994: Rules, Games, and Common-Pool Resources, The University of Michigan Press. ss. 1-330. (Crossref)

Ostrom Elinor, Schlager Edella 1992: Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis, „Land Economics”, no 68 (3), ss. 249-262. (Crossref)

Ostrom Elinor 1990: Governing the Commons, Cambridge University Press. ss.1-295. (Crossref)

Rynek ziemi rolniczej stan i perspektywy, Analizy rynkowe, IERiGŻ-PIB, KOWR, MRiRW, 2017.

Sikorska Alina 2013: Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 1-40.

Slangen Louis 2002: New Institutional Economics and Economic Organisational Theory, Wageningen University, ss. 1-89.

Stiglitz Joseph 2004: Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa, ss. 65-146.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 585. (Crossref)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z poźn. zm., art. 6.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995.16.78 z późn. zm.

Wasilewski Adam, Krukowski Krzysztof 2004: Land Conversion for Suburban Housing: A Study of Urbanization Around Warsaw and Olsztyn, Poland, „Environmental Management” Vol. 34, No. 2. ss. 291-303. (Crossref)

Wicki Ludwik. (2017). Changes in land use for production of energy crops in Poland. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104 (4), 37-47. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.31 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.