Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw rolnych w Ukrainie: prognoza oraz przygotowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej

Main Article Content

Hanna Kharchenko
Volodymyr Kharchenko
Agata Malak-Rawlikowska


Słowa kluczowe : inwestycje, innowacje, innowacje i rozwój inwestycji, efektywność, prognozy, strategia rozwoju, przedsiębiorstwo rolne
Abstrakt
Wzrost poziomu innowacyjności i wsparcia inwestycyjnego jest szczególnie ważny dla przedsiębiorstw rolnych. Dzięki temu mogą one skutecznie funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dlatego głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie obecnego stanu i źródeł nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolnych na Ukrainie oraz próba prognozy napływu inwestycji w sektorze rolnym w przyszłości. Na podstawie tej prognozy sformułowano rekomendację odpowiednich kroków w kierunku rozwoju strategii inwestycyjnej w firmach rolniczych. W artykule wykorzystano metodę prognozowania ARIMA do określenia przyszłych nakładów na inwestycje w ukraińskim sektorze rolnym. Zaobserwowano, że w ostatnich latach nastąpił napływ inwestycji w obszarze ukraińskiego rolnictwa. Dodatkowo prognozowano, że wzrost ten będzie kontynuowany w przyszłości. Testowane różne scenariusze wykazały wzrost z 11 do 30% w 2019 r. Dodatkowo firmy mogły pozyskać fundusze zewnętrzne w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które niestety zmniejszyły się w latach 2015-17 w sektorze rolnym. Można się jednak spodziewać, że tendencja ta odwróci się wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą Ukrainy.

Article Details

Jak cytować
Kharchenko, H., Kharchenko, V., & Malak-Rawlikowska, A. (2018). Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw rolnych w Ukrainie: prognoza oraz przygotowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 71–81. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.17
Bibliografia

Agricultural of Ukraine 2016: Statistical yearbook, State Statistics Service of Ukraine, Кyiv 2017. p. 246.

Banaszewska Monika 2018: The determinants of local public investments in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy,13 (1), 105–121. (Crossref)

Ermakov Oleksandr, Kharchenko Hanna 2014: Agri-food potential of agricultural enterprises: formation and efficiency of use: monograph. Kyiv. p. 218.

Gudzynsky Oleksii, Sudomir Svitlana, Gurenko Tamara 2010: Management of the formation of competitive potential of enterprises (theoretical and methodological aspect), Kyiv, IPC SSSU. p. 212.

Heets Valerii, Semynozhenko Volodymyr 2006: Innovative perspectives of Ukraine. Constant, Kharkiv. p. 272.

Ilychuk Valerii, Shpomer Tetiana 2017: Innovation and investment activity of agricultural sector: modern state and problems of development. Retrieved: https://ageconsearch.umn.edu/record/256884 Access: 25.05.2018.

Kharchenko Volodymyr, Kharchenko Hanna 2015a: Innovative and investment support for the formation of the agricultural potential of agricultural enterprises: monograph. Kyiv. p. 264.

Kharchenko Volodymyr, Kharchenko Hanna 2015b:. Optimization of the use of productive resources of agrarian business. Scientific Economic Journal “Actual Problems of Economics”. no. 10 (172). Kyiv. pp. 458-465.

Latruffe Laure 2010: Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, р. 62.

Lupenko Yuriy, Malik Mykola, Shpiculyak Oleksandr, etc. 2014: Innovative support for the development of agriculture in Ukraine: problems and prospects. Kyiv, p. 516.

Sabluk Petro, Shpykuliak Oleksandr, Kurylo Liudmyla, etc. 2010: Innovative activity in the agricultural sector: institutional aspect. NSC ІАЕ, Kyiv. p. 706.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora