Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne

Main Article Content

Dawid Olewnicki
Kinga Cichocka


Słowa kluczowe : rośliny ozdobne, produkcja szklarniowa, analiza ekonomiczno-finansowa
Abstrakt
Celem opracowania była ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne w latach 2010-2016. Dokonano oceny struktury aktywów i pasywów oraz wskaźników zadłużenia, rentowności (ROA i ROE) oraz płynności bieżącej (CR – I stopnia) i szybkiej (QR – II stopnia). Wielkości wskaźników obliczonych na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych nie wykazały istotnie niepokojących zjawisk. W latach 2014-2016 spółka osiągała satysfakcjonujący poziom wskaźnika ROA, tj. wyższy niż poziom inflacji, oraz wskaźnika ROE, którego wartość nie spadła poniżej 9,56%.

Article Details

Jak cytować
Olewnicki, D., & Cichocka, K. (2019). Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106(1), 87–96. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.7
Bibliografia

Antczak Joanna 2014: Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji dla controllingu. „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, 35, s. 28-44.

Bednarski Lech 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE, s. 50-123.

Domagalska-Grędys Marta 2009: Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskiego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 75, s. 23-38.

Dynus Magdalena, Kołosowska Bożena, Prewysz-Kwinto Piotr 2002: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (zbiór zadań), TNOiK, Toruń, s. 123-135.

EMIS- https://www.emis.com/php/macro/overview/index [dostęp: 22.11.2017].

Gabrusewicz Wiktor, 2014: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa, s. 334.

Gad Jacek 2015: Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa [w] Ekonomia finanse prawo gospodarcze. Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Łódź – Lublin, s. 69-77.

GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarowi-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/ [dostęp: 30.04.2018].

Jabłońska Lilianna 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Marosz Adam 2017: Analiza wyjściowa sytuacji środowiskowej w sektorze produkcji roślin ozdobnych w Polsce w 2015 roku, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, T.I, z. 1, s. 55-70.

Olewnicki Dawid 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, Praca doktorska, SGGW, Warszawa.

Olewnicki Dawid 2015: Zmiany w szkółkarstwie ozdobnym w ujęciu ogólnopolskim i wojewódzkim, „Europa Regionum”, T. 22, s. 171-182.

Olewnicki Dawid 2017: Rynek firm zajmujących się rozmnażaniem roślin w Polsce „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, T.19, z. 6, s.194-199.

Olewnicki Dawid, Jabłońska Lilianna 2018: Polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, T. 18 (XXXIII), z. 1, s. 176-182. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.16

PCIM-Polski Instytut Credit Management 2018: Pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej. Podręcznik szkolenia, www.picm.pl (dostęp: 12 07 2018).

Pomykalska Bożena, Wypych Mirosław 2000: Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie i podstawa podejmowania decyzji [w] Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wypych Mirosław (red.), Wyd. ABSOLWENT, Łódź, s. 183-184.

Sierpińska Maria, Jachna Tomasz 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, s. 168.

Siudek Tomasz, Drabarczyk Katarzyna 2015: Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 110, s. 53-65. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2015.110.20

Szczecińska Beata 2014: Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, 308(74)1, s. 111-120.

Wielicka-Gańczarczyk Karolina 2015: Problematyka stosowania wskaźników ekonomicznych w ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej- Organizacja i Zarządzanie, Z. 78, s. 505-516.

Wróblewska Wioletta 2007: Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii, Praca doktorska, Akademia Rolnicza, Lublin.

Zając Stanisław, Izdebski Waldemar, Skudlarski Jacek 2016: Analiza ekonomiczno-finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji maszyn rolniczych [w] Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, Lenik Piotr (red.), Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, nr 70, s. 387-409.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.