Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego

Main Article Content

Ryszard Kata


Słowa kluczowe : interwencjonizm kredytowy w rolnictwie, kredyty preferencyjne, banki
Abstrakt
Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie jest przedmiotem analiz i ocen, które uzasadniają jego stosowanie lub przeciwnie ukazują niską efektywność tej polityki w realizacji jej celów makro- i mikroekonomicznych. W opracowaniu zaprezentowano niektóre argumenty teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, które odnoszą się do oceny interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie z punktu widzenia jego wpływu na usuwanie barier w dostępie rolników do kredytu bankowego.

Article Details

Jak cytować
Kata, R. (2011). Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 116–126. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.22
Bibliografia

Adams D.W. 1995: From Agricultural Credit To Rural Finance. Quarterly Journal of International Agriculture. Vol. 34, s. 109-120.

Czyżewski A. 2000: Środki budżetowe na realizację polityki żywnościowej Polski w latach 1996-2000. Roczniki Naukowe SERiA, 2(4), 63-69.

Daniłowska A. 2001: Formy interwencji na rynku kredytów rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, 3(1), 179-183.

Franc-Dąbrowska J. 2010: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa

Gonzalez-Vega C. 1977: Interest Rate Restrictions and Income Distribution. American Journal of Agricultural Economics, vol. 59, no. 5, s. 973-976. (Crossref)

Józwiak W. 2001: Assessment of Preferential Crediting Effects in Farms of Physical Persons. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej,nr 2-3, Suplement.

Kata R. 2010: Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 97(4), 95-104. (Crossref)

Kulawik J. 1999a: Instrumenty polityki finansowej w sektorze żywnościowym, IERiGŻ, Warszawa.

Kulawik J. 1999b: Preferencje kredytowe w agrobiznesie w opiniach banków. Bank i Kredyt,nr 5, s. 49-56.

Kulawik J. 2000: Ograniczenia kredytowe w rolnictwie w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości łagodzenia. Bank i Kredyt, nr 9, s. 31-42.

Kulawik J. 2001: Instrumenty interwencjonizmu kredytowego. Bank i Kredyt,nr 6, s. 4-14.

Petrick M. 2004: Credit Rationing of Polish Farm Households. A Theoretical and Empirical Analysis, IAMO, vol. 26, Halle.

Przygodzka R. 2006: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Sprawozdanie z działalności ARiMR za 2009 rok, ARiMR, Warszawa 2010.

Swinnen J.F.M., Gow H.R. 1999: Agricultural Credit Problems and Polices During the Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe. Food Policy, vol. 24, s. 21-47. (Crossref)

Van Horne J.C., 1994: Financial Market Rates and Flows, Fourth Edition. Prentice Hall International INC, New Jersey.

Zawojska A., 2008: Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (65), 95-108.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.