Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce

Main Article Content

Monika Utzig


Słowa kluczowe : konwergencja, dochody, ludność wiejska i miejska
Abstrakt
Konwergencja utożsamiana jest z hipotezą, że gospodarki o niższym dochodzie per capita mają tendencję do szybszego wzrostu niż bogatsze gospodarki. W artykule zbadano konwergencję dochodową ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Na podstawie danych z Budżetów gospodarstw domowych dotyczących lat 2006-2013 stwierdzono, że dochody ludności na obszarach wiejskich rosły szybciej niż dochody ludności zamieszkałej w miastach, ale nierówności dochodowe nie zmniejszały się w znaczący sposób. Zachodzi konwergencja typu beta pomiędzy dochodami ludności na obszarach wiejskich i miejskich, ale nie ma istotnej konwergencji typu sigma.

Article Details

Jak cytować
Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 144–152. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.62
Bibliografia

Barro Robert J., Sala-i-Martin Xavier, 1992: Convergence, "Journal of Political Economy", 100(2), 223-251. (Crossref)

Chmielewska Barbara, 2013: Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(28), 19-31.

Ciura Grzegorz, 2010: Warunki życia ludności wiejskiej, "Studia BAS ", nr 4(24), 159-178.

Czyżewski Andrzej, Matuszczak Anna, 2011: Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (90), 5-23.

Frenkel Izasław, 2010: Ludność wiejska, [w:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska (red.), Scholar.

Hanusik Krystyna, Łangowska-Szczęśniak Urszula, 2012: Sytuacja ekonomiczna a oczekiwania ludności wiejskiej i rolników w Polsce w 2010 roku, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(24), 69-81.

Heffner Krystian, Klemens Brygida, 2012: Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), "Barometr Regionalny", nr 4(30), 81-88. (Crossref)

Hipsz Natalia, 2013: Wieś polska - dwadzieścia lat przemian, Komunikat CBOS nr 4913, BS/155/2013.

Kacprzak Marzena, Mazurkiewicz-Pizło Anna, 2011: Wybrane aspekty rynku pracy na obszarach wiejskich Polski w latach 2003-2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia", nr 168, t. 1, 217-229.

Kociszewska Irena, 2012: Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(24), 127-137.

Kwasek Mariola 2010: Wyznaczanie wzorców konsumpcji żywności metodą Warda, "Wiadomości Statystyczne", nr 11, 31-46.

Łysoń Piotr (red.), 2013: Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto-wieś, GUS, Warszawa.

Poczta Walenty, 2010: Przemiany w rolnictwie, [w:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska (red.), Scholar.

Sobczyk Mieczysław, 2007: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Utzig Monika, 2012: Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(44), 64-74. (Crossref)

Utzig Monika, 2013: Regionalne zróżnicowanie konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 15(2), 361-366.

Wójcik Piotr, 2008: Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(32), 41-60.

Young Andrew et al. 2008: Sigma Convergence versus Beta Convergence: Evidence from U.S. Country-Level Data, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 40, no. 5, 1083-1093. (Crossref)

Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., ... 2013 r. 2007-2014: GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.