Specyficzne uwarunkowania inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce

Main Article Content

Justyna Franc-Dąbrowska
Sławomir Jarka


Słowa kluczowe : inwestycje, biogazownie rolnicze
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono specyficzne uwarunkowania inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce. Wskazano na potencjał produkcji biogazu, a także utrudnienia prawno-organizacyjne. Przeprowadzono badania na małej próbce przedsiębiorstw, co może stanowić wstępny obraz sytuacji i poglądów kierowników biogazowni rolniczych. Jednak zgodność opinii kierujących badanymi biogazowniami wydaje się podstawą do wnioskowania o zbliżonych opiniach zakresu ryzyka związanego z tym typem działalności w dalszych badaniach. Konieczna jest eksploracja obszaru efektywności i ryzyka biogazowni rolniczych, gdyż bez wątpienia jest to zakres działań, który będzie rozwijał się w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska, tak w kraju, jak na świecie.

Article Details

Jak cytować
Franc-Dąbrowska, J., & Jarka, S. (2014). Specyficzne uwarunkowania inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 19–28. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.49
Bibliografia

Curkowki Andrzej, Oniszk-Popławska Anna, Wiśniewski Grzegorz, Zowsik Magdalena, 2011: Mała biogazownia rolnicza z lokalnym zagospodarowaniem ciepła odpadowego i masy pofermentacyjnej, Wyd. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Curkowki Andrzej, Mroczkowski Przemysław, Oniszk-Popławska Anna, Wiśniewski Grzegorz, 2009: Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie, Wyd. Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa.

Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Raport końcowy z badań. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, Górki, Kwidzyn, Opracowanie merytoryczne, EU-Consult Sp. z o.o. 2012.

Dziamski Piotr, Michałowska-Knap Katarzyna, Regulski Paweł, Wiśniewski Grzegorz, 2009: Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.

Graczyk Alicja, 2013: Analiza i ocena instrumentów polityki ekologicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, www.pte.pl, dostęp: 29.05.2014 r.

Jarka Sławomir (red.), 2014: Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Jędrysek Mariusz-Orion, 2009: Wybrane zagadnienia w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce, www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04..., dostęp z dnia 29.05.2014 r.

Korzeniowski Piotr, Kaźmierska-Patrzyczna Aneta, Łysek Magdalena, Grabowski Paweł, Izbicki Mateusz, 2012: Model prawny regulacji odnawialnych źródeł energii, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź.

Mucha Sławomir, Budowa biogazowni - etapy przygotowania i realizacji inwestycji, materiał umieszczony na stronie MRiRW, http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1622&LangId=0, dostęp: 25.07.2014.

Myczko Andrzej, Myczko Renata, Kołodziejczyk Tomasz, Golimowska Renata, Lenarczyk Jakub, Janas Zygmunt, Kliber Andrzej, Karłowski Jerzy, Dolska Mirosława, 2011: Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych, Poradnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Poznaniu, Falenty.

Szwarc Magdalena, Golisz Ewa, Będkowski Wojciech, K upczyk Adam, 2013: Biogazownie rolnicze - trudny sektor, "Wieś Jutra", nr 176, Warszawa.

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2008.199.1227 z późn. zm.

Wielańczyk Edyta, 2010: Biogazownie - długa droga od pomysłu do realizacji, "Wspólnota", 2/2010.

Wiśniewski Grzegorz (red.), Michałowska-Knapp Katarzyna, Oniszk-Popławska Anna, Więcka Aneta, Dziamski Piotr, Kamińska Maria, Curkowski Andrzej, 2011: Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>