Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego

Main Article Content

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska


Słowa kluczowe : województwo mazowieckie, podregion, gmina, rozwój społeczno-ekonomiczny, absorpcja środków z UE, typ gminy
Abstrakt
Środki z budżetu Unii Europejskiej (UE) stanowią w praktyce jedno z ważniejszych źródeł finansowania zadań i inwestycji różnych jednostek terytorialnych, w tym także gmin. Szczególnie istotną cechą tego typu środków z punktu widzenia wspierania rozwoju w skali lokalnej i ograniczania międzyregionalnych dysproporcji rozwojowych jest ich bezzwrotny charakter. W artykule dokonano podziału gmin (NUTS 5) województwa mazowieckiego na poszczególne typy i wyróżniono 6 typów zależnie od poziomu rozwoju społeczno- ekonomicznego gmin i poziomu zaabsorbowanych środków z budżetu UE. Stwierdzono przewagę gmin o niskim poziomie rozwoju i średnim poziomie absorpcji środków z budżetu UE. Struktura podregionów województwa (NUTS 3) według typów gmin jest zróżnicowana. Występują także różnice w typologii gmin zależnie od rodzaju gminy (gmina miejska, wiejska i miejsko-wiejska).

Article Details

Jak cytować
Wojewódzka-Wiewiórska, A. (2013). Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 15–24. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.23
Bibliografia

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, BDL GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 01.12.2012.

Chojnicki Z., Czyż T. 1973: Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, PWN, Warszawa, s. 39.

Dusza P., Grygorowicz D., Gomułka R., Kaniewska-Kowalska A., Kapołka K., Kasprzyk I., Matulewicz A. 2009: Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych, MRR, Katowice, s. 93-94.

Famulska T. (red.). 2006: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice, s. 115-121.

Famulska T., Znaniecka K. (red.) 2004: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uczelniane AE Katowice, Katowice, s. 20-21.

Grosse T.G. 2004: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, ISP, Warszawa, s. 212.

Kogut-Jaworska M. 2008: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 43-46.

Kołodziejczyk D. 2012: Polityka przestrzenna w rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa mazowieckiego, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 3, s. 187-192.

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. 2007: NTS, Wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 XI 2007 r., Dz.U. 2007.214.1573, z późn. zm.

Perkal J. 1953: O wskaźnikach antropologicznych, "Przegląd Antropologiczny", t. 19, Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Polskie Zakłady Antropologii, Poznań, s. 209-219.

Przeglądy terytorialne OECD. 2008: Polska, MRR, OECD, s. 40-45.

Raport kohezyjny V, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm, dostęp 20.04.2013, s. 12-13.

Sej-Kolasa M., Zielińska A. 2002: Analiza porównawcza gmin woj. dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju, [w] Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, K. Jajuga K., M. Walesiak (red.), Prace Naukowe AE Wrocław, nr 942, Wrocław, s. 97-106.

Stawicki M., Wojewódzka A., Zając J. 2009: Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje, MRR, Warszawa, s. 16-32.

Strahl D. (red.) 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław, s. 33.

Wojewódzka A. 2007: Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1161, Wrocław, s. 361-369.

Wojewódzka-Wiewiórska A. 2012a: Obtaining Funds from the EU Budget by Rural Communes of Masovian Voivodeship, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 2(24), s. 273-283.

Wojewódzka-Wiewiórska A. 2012b: Zróżnicowanie absorpcji środków z budżetu UE w gminach województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe SERiA, 14(3), 430-433.

Wojewódzka-Wiewiórska A. 2012c: Using Funds from the EU Budget in Poland in the Light of Differences in Regional Development, [w] Proceedings of the International Scientific Conference Marketing and Finance in Agribusiness, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, s. 56-66.

Zeliaś A. (red.) 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo AE Kraków, Kraków, s. 103-106, 133-134.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.