Infrastruktura edukacyjna jako baza kształtowania kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim

Main Article Content

Magdalena Kozera-Kowalska
Alina Nowotarska


Słowa kluczowe : infrastruktura edukacyjna, funkcje infrastruktury, wykształcenie, kapitał ludzki
Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny czynników rzeczowych infrastruktury edukacyjnej jako bazy materialnej kształtowania kapitału ludzkiego. Problem analizowano w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa wielkopolskiego. Celem artykułu było przedstawienie zmian zachodzących w sferze rzeczowej infrastruktury edukacyjnej tego województwa z założeniem, że jest ona jednym z wiodących czynników determinujących poziom wykształcenia mieszkańców. Prowadząc analizę, dokonano przeglądu literatury przedmiotu, a wynikające z niego ustalenia starano się udokumentować dostępnymi informacjami statystycznymi. Badania wykazały, że w okresie 2004-2017 nastąpił wzrost liczby placówek edukacyjnych w większości ich grup rodzajowych, zwiększyła się też liczba osób z nich korzystających. Pozytywnym efektem następujących zmian jest obserwowana poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Article Details

Jak cytować
Kozera-Kowalska, M., & Nowotarska, A. (2019). Infrastruktura edukacyjna jako baza kształtowania kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106(1), 62–71. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.5
Bibliografia

Bartnik Katarzyna Maria 2016: Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 4, no. 6, s. 7-26.

Begg Dawid, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger 2007: Makroekonomia, PWE, Warszawa.

Brdulak Jacek 2005: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 165-166.

Ciechomska Monika, Ciechomski Maciej 2016: Potrzeby psychiczne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym [w] Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych, Emilia Śmiechowska-Petrovskij (red.), Wyd. Nauk. UKSW, Warszawa, s. 13-42.

Ćpak Ewa 2016. Inwestycje infrastrukturalne wyznacznikiem rozwoju gospodarczego, „Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne”, (2), s. 17-31.

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018. Tryb dostępu: http://poznan.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/edukacja/edukacja-i-wychowanie-w-wojewodztwiewielkopolskim-w-roku-szkolnym-20172018,1,10.html [Data odczytu: 29-09-2018].

Herbst Mikołaj 2007a: Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach, [w] „Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny”, Wyd. Nauk. Scholar Sp. z o.o., s. 166-203.

Herbst Mikołaj 2007b: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, „Scholar”, Warszawa, s. 9-16.

https://www.umww.pl/edukacja-region.

Janc Krzysztof 2007: Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce – przykład zastosowania regresji przestrzennej, Brezdeń Paweł, Grykień Stanisław (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. IX, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 87-98.

Kapusta Franciszek 2012: Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 29, s. 315-325.

Kozera Magdalena 2011: Jakość zasobów ludzkich na obszarach wiejskich, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego”, 11(4), s. 109-117.

Kozera-Kowalska Magdalena 2017: Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw rolnych, Wyd. UP w Poznaniu. Poznań s. 34-44.

Kwiatkowski Eugeniusz, Roszkowska Sylwia 2008: Infrastruktura edukacyjna w Polsce w okresie transformacji, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomia” 219, s. 7-29.

Lewicki Jacek 2013: Kapitał ludzki w rozwoju subregionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 735”, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, nr 27, s. 199-208.

Ludność w województwie wielkopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (rozdział 4).

Miszczak Katarzyna 2012: Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku, „Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (212).

Miś Teresa 2009: Jakość kapitału ludzkiego, Tryb dostępu: mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf. [Data odczytu: 29-09-2018].

Nowacki Robert 2009: Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 46”, 62-71.

Sprawozdanie z realizacji programu w województwie wielkopolskim, http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/ zalaczniki/ sprawozdanie_koncowe_k_zporr_30_wielkopolska.pdf.

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017, Tryb dostępu: https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_wielkopolskie.pdf, [Data odczytu: 27-09-2018].

Witkowski Krzysztof, Starościc Damian 2008: System infrastruktury społecznej w gminie, „Studia Lubuskie, 4”, s. 177-194.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.